Beleidsplan

Zorgcoöperatie Loppersum U.A.

Van ons voor elkaar

2014 en volgende jaren

Inhoud

1          Visie, missie en waarden

2          Terugblik 2013

2.1      Wat voorafging

2.2      De stappen naar de oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum

2.3      Wat bereikt is

2.3.1   De oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum U.A.

2.3.2   Het beleidsplan

2.3.3   Het verkrijgen van draagvlak

2.3.4   Fondsen- en  subsidiewerving

2.3.5   Het startplan van de activiteiten

2.3.6   De werving van leden

2.3.7   Externe contacten

3          Communicatieplan 2014 en volgende jaren

3.1      Doelen

3.2      Middelen

3.2.1   Huisstijl en communicatiemiddelen

3.2.2   Foldermateriaal

3.2.3   Ledenvergadering

3.2.4   Nieuwsbrief

3.2.5   Website

3.2.6   Kraam

3.2.7   Media

4          Vooruitblik, hoofddoelstellingen en plannen voor 2014

4.1      Ledenaantal en werving

4.2      De organisatie van de onderlinge hulp, wat betreft de klussen

4.3      De organisatie van de sociale activiteiten

4.4      De website

4.5      Onderlinge contacten

4.6      Geheimhouding

5          Financiën

5.1      Begroting

5.2      Toelichting op de begroting

5.2.1   Ontvangsten

1     Visie, missie en waarden

 

Mensen – waaronder ouderen – die zorg nodig hebben om zo lang mogelijk als volwaardig lid van de samenleving te kunnen leven, zijn tot een probleem geworden dat de politiek zorgen baart. De maatregelen die vanuit het huidige bezuinigingsbeleid worden genomen, geven aan veel mensen een sombere toekomstvisie. Mensen maken zich ongerust.

Zorgcoöperatie Loppersum U.A. (hierna: Zorgcoöperatie Loppersum) wil zich vooral richten op oudere mensen. Zij ziet hen niet primair als ‘een probleem’, maar wil zich inspannen om niet voor, maar met de vitale ouderen en diegenen die meer zorg nodig hebben, de levenskwaliteit van ouderen optimaal te laten zijn.

Zorgcoöperatie Loppersum wil eraan meewerken dat ook de laatste levensfase zo zinvol mogelijk en met optimaal welzijn besteed kan worden, in de vertrouwde omgeving van het dorp.

Oorzaken van de huidige verslechterende situatie zijn:

 • De verzorgingsstaat heeft het besef dat mensen zelf mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van leven, verkleind en is bovendien te duur geworden.
 • Deze verzorgingsstaat heeft tegelijkertijd mensen het gevoel gegeven dat zij als object gezien worden, zonder inspraak in de vormgeving van het eigen leven.
 • Samenlevingsverbanden, die vroeger vanzelfsprekend de zorg voor minder valide mensen op zich namen, zijn versnipperd geraakt doordat familieleden ver van elkaar zijn komen te wonen.
 • Hulp van buren is verminderd doordat het leven van veel mensen drukker is geworden. ‘Mantelzorg’ in de traditionele zin van zorg door familieleden en buurtgenoten is daardoor in de praktijk in veel gevallen niet mogelijk.

Zorgcoöperatie Loppersum wil in deze situatie:

 • de onderlinge solidariteit als bewoners van het dorp Loppersum aanboren en vergroten door, aansluitend bij wat er al op dit vlak gedaan wordt, de zorg voor elkaar te laten groeien en vorm te geven;
 • de waardigheid en mondigheid van elke individuele oudere respecteren en een stem geven;
 • woonvormen in het dorp creëren, liefst voor meerdere generaties, waar mensen – met de nodige professionele zorg – tot het eind van hun leven kunnen blijven wonen.

2     Terugblik 2013

Wat ging vooraf aan de oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum, welke stappen zijn genomen en wat is bereikt?

2.1    Wat voorafging

In april 2012 zijn enkele inwoners van Loppersum bij elkaar geweest op uitnodiging van Denktank60+Noord, die bestaat uit een aantal senioren die de dialoog op lokaal niveau met andere ouderen willen  stimuleren. De gedachte is, dat ouderen zich willen en kunnen inzetten voor de buurt, de wijk of het dorp, maar dan wel op hun voorwaarden. Denktank60+Noord gaat ervan uit dat het tijd is voor een nieuwe beweging onder ouderen, die volop willen meedraaien in de participatiemaatschappij en die niet aan de kant willen worden gezet.

Denktank60+Noord is een samenwerking aangegaan met het Population Research Centre van de Rijks Universiteit Groningen (RUG), dat wordt geleid door prof. dr. I. Hutter. Zij en haar medewerkers zijn bereid gevonden het programma tot de opzet van lokale initiatieven, die bijdragen aan de zelfredzaamheid van oudere burgers, wetenschappelijk te begeleiden. Tijdens de beginfase van de lokale initiatieven treden ze op als gespreksleider bij de focusgroepen, daarna wordt die rol overgenomen door deelnemers aan een focusgroep. Zo is het gegaan hier in Loppersum.

De samenleving is gewend dat de overheid en de maatschappelijke organisaties bedenken welke voorzieningen moeten worden verstrekt. Zij voeren de regie. In de denkwijze van Denktank60+Noord worden de rollen omgedraaid. Niet langer de overheid en in het verlengde daarvan de maatschappelijke organisaties bepalen wat goed is voor ouderen.

Ouderen zelf leggen de basis voor veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Er ontstaat een andere samenleving:

 • De verzorgingsstaat is op zijn retour.
 • Er is een generatie nieuwe ouderen.
 • Nieuwe vormen van solidariteit vormen een antwoord op krimp en vergrijzing.
 • Het accent ligt op kleinschaligheid en een integrale aanpak.

Denktank60+Noord stimuleert ouderen in beweging te komen en zelf de zeggenschap op zich te nemen over wonen, welzijn en zorg. Een bundeling van krachten, die georganiseerd is in Zorgcoöperatie Loppersum

2.2    De stappen naar de oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum

Om te komen tot de oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum is indringend gesproken over de leefsituatie en verzorging van ouderen in Loppersum en in uitgebreide zin over de meest kwetsbare mensen in Loppersum.

Ouderen maken zich in toenemende mate zorgen over hun woonsituatie, over hun sociale contacten en over de passende persoonlijke zorg.

Om te komen tot daadwerkelijke actie, is een globale uitwerking samengesteld van verschillende voorgenomen activiteiten:

 • een visienota
 • het oprichten van een coöperatie
 • het krijgen van draagvlak
 • de fondsen- en subsidiewerving
 • een startplan van de activiteiten
 • de werving van leden
 • het overleg met de professionele zorg
 • het overleg met de instanties die verantwoordelijk zijn voor het wonen
 • het overleg met de instanties die zich bezighouden met het welzijn van ouderen en kwetsbaren in het dorp Loppersum.

2.3    Wat bereikt is

2.3.1   De oprichting van Zorgcoöperatie Loppersum U.A.

Om de krachten te bundelen en daarmee de onderlinge solidariteit in Loppersum te mobiliseren, is op 26 juni 2013 Zorgcoöperatie Loppersum U.A. opgericht door de initiatiefnemers:

 • Joop Belderok
 • Pim Bons
 • Riet Bons-Storm
 • Koos Klungel
 • Janny Klungel-Boven
 • Heike Noordhof
 • Fre Wassenaar

2.3.2   Het beleidsplan

De verschillende onderdelen geven een duidelijk beeld van wat Zorgcoöperatie Loppersum zich als doel stelt en hoe de te nemen stappen eruitzien. Ook is verwoord hoe de financiële zaken geregeld zijn en hoe de interne en externe contacten verlopen.

2.3.3   Het verkrijgen van draagvlak

Door de informatiebijeenkomsten voor de inwoners van Loppersum en voor de bewoners van de seniorenwoningen is draagvlak ontstaan voor de zorgcoöperatie. Dit draagvlak zal gecontinueerd worden door de leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen door bijeenkomsten en nieuwsbrieven en door daadwerkelijke onderlinge hulp op verschillende manieren.

2.3.4   Fondsen- en subsidiewerving

Op basis van een beleidsplan en een begroting voor het komende jaar / de komende jaren zullen verzoeken uitgaan om in aanmerking te komen voor subsidie.

Voor een overbruggingssubsidie wordt de gemeente benaderd.

2.3.5   Het startplan van de activiteiten

In het startplan is aangegeven:

 • dat de leden op de hoogte worden gehouden door bijeenkomsten, de website en door nieuwsbrieven;
 • dat de daadwerkelijke hulpverlening verloopt door de afstemming van vraag en aanbod door een coördinator;
 • dat er intern en extern overleg is over wonen, welzijn en zorg;
 • dat er een taakverdeling is tussen initiatiefnemers nu en tussen bestuurders straks;
 • dat er aandacht is voor de uitbreiding van het ledenbestand;
 • dat er aandacht besteed wordt aan werving door pr-activiteiten.

2.3.6   De werving van leden

De ledenwerving vindt plaats door publicaties in kranten, door nieuwsbrieven, door bijeenkomsten en door mond-tot-mondreclame.

2.3.7   Externe contacten

De volgende externe contacten zijn gelegd of vinden nog plaats:

 • Met de wethouders van de gemeente Loppersum voor welzijn/zorg en wonen heeft een aantal keren overleg plaatsgevonden.
 • Met het bestuur van Zonnehuisgroep-Noord heeft een aantal keren overleg plaatsgevonden.
 • Met de huisartsen heeft overleg plaatsgevonden.
 • Met vertegenwoordigers van de Buurtzorg en de Thuiszorg zal begin 2014 overleg plaatsvinden.
 • Met vertegenwoordigers van andere instanties die zich bezighouden met het welzijn van ouderen en kwetsbaren in het dorp Loppersum zal overleg plaatsvinden.

Tijdens alle tot nu gehouden gesprekken is uitgesproken dat het overleg zinvol is en gecontinueerd zal worden en dat er behoefte is aan samenwerking.

Vanuit het overleg met de wethouders van de gemeente Loppersum en het bestuur van Zonnehuisgroep-Noord heeft op initiatief van Zorgcoöperatie Loppersum een excursie plaatsgevonden naar het ‘Hermine-Kölschtzky-Haus’ in Oldenburg, een voorbeeld van het samenwonen van verschillende generaties.

Door genoemde contacten te onderhouden, wil Zorgcoöperatie Loppersum meedenken, meepraten en meebeslissen over:

 • de toekomst van de woonsituatie van ouderen en kwetsbaren;
 • de toekomst van het ouderencentrum ‘Wiemersheerd’;
 • het aanbod van de professionele zorg door Buurtzorg en Thuiszorg;
 • de daadwerkelijke hulpverlening op basis van onderlinge solidariteit;
 • de hulpverlening op basis van zakelijke afspraken met ondernemers;
 • de onderlinge samenwerking.

Wat er gedaan en bereikt is, geeft moed en vertrouwen voor de toekomst.

Zorgcoöperatie Loppersum dankt haar bestaan aan een bundeling van krachten door verschillende mensen die hetzelfde doel voor ogen hebben.

3     Communicatieplan 2014 en volgende jaren

In dit plan worden doelen genoemd en middelen om die doelen te bereiken. Zo kan worden bekeken of de te behalen resultaten ook gehaald zullen / kunnen worden.

3.1    Doelen

Zorgcoöperatie Loppersum streeft de volgende doelen na:

1          In zijn algemeenheid is het van groot belang voor het voortbestaan van Zorgcoöperatie Loppersum dat de naamsbekendheid van de coöperatie groeit. Een ideale droom is natuurlijk dat elke Lopster weet wat Zorgcoöperatie Loppersum is en voorstelt.

2          Het aantal leden van Zorgcoöperatie Loppersum moet groeien om:

 • een gezonde basis te hebben voor de onderlinge dienstverlening;
 • een gezonde financiële basis te hebben voor de exploitatie (op eigen benen staan);
 • de invloedbasis te versterken. Het uiteindelijke doel wordt gesteld op een ledental van 225 eind 2016.

3          Zorgcoöperatie Loppersum wil goed samenwerken met de overheid en met organisaties in het dorp Loppersum.

Voor het verwezenlijken van deze doelen is het in ieder geval nodig dat er goed gecommuniceerd wordt met de leden en nieuwe leden, en met de plaatselijke organisaties.

3.2    Middelen

3.2.1   Huisstijl en communicatiemiddelen
Uit respect voor de mensen met wie wordt gecommuniceerd, wordt  een verzorgde huisstijl gevoerd. Daarvoor is nodig een logo dat een wisselende pay-off (momenteel: van ons voor elkaar) kan dragen. Dit logo komt voor op alle uitingen, zoals briefpapier, enveloppen, formulieren, pasjes en visitekaartjes, en ook op de digitale communicatiemiddelen, zoals de website en e-mailbrieven. Eind 2014 ligt er een volledig pakket communicatiemiddelen klaar in de huisstijl.

3.2.2   Foldermateriaal
Begin 2014 wordt een algemene folder over de coöperatie geschreven en gedrukt. In deze folder wordt de belangrijkste informatie kort weergegeven, met name over het doel, de werkwijze en de activiteiten van de coöperatie en de contactgegevens.
3.2.3   Ledenvergadering
Er wordt tweemaal per jaar een ledenvergadering gehouden, in de maand februari en in de maand oktober. Het bestuur zal dan verantwoording afleggen van het gevoerde beleid en plannen voorleggen aan de leden. De leden kunnen voorstellen doen voor activiteiten.
3.2.4   Nieuwsbrief
Van belang is om de binding met de leden ook levend te houden tussen de ledenvergaderingen door. Daarvoor zal er regelmatig een nieuwsbrief verschijnen. In ieder geval tweemaal per jaar, in de maand juni en in de maand december. In deze nieuwsbrief zullen verschillende rubrieken staan: vanuit het bestuur, activiteiten, overleg en ontwikkelingen, leden in het zonnetje.
3.2.5   Website
Een website met toegankelijke informatie over Zorgcoöperatie Loppersum is niet meer weg te denken bij goede communicatie met geïnteresseerden. Een internetdomein is hiervoor al gereserveerd en aan de bouw van de site wordt gewerkt.
Aanvankelijk zal de website nog een statische site zijn, waarop alleen informatie kan worden verkregen. Een e-mailadres stelt bezoekers van de site in staat te communiceren met het bestuur van de coöperatie.
Afhankelijk van het verkrijgen van een eenmalige subsidie om een interactieve site te laten bouwen (met ook een besloten ledenplatform) en ruimte in de begroting om structurele kosten (hosting) te kunnen betalen, zal de statische site geüpgraded worden naar een interactieve site.
Voor het onderhoud van de site zijn twee functionarissen nodig: een webmaster, die de site in technische zin onderhoudt, en een webredacteur, die over de ‘vulling’ van de site de scepter zwaait.
3.2.6   Kraam
Ongezien maakt onbekend maakt onbemind. Dit wordt veranderd in het motto Gezien maakt Bekend maakt Bemind. Het voornemen is om met enige (nog nader te bepalen) regelmaat op die plekken de zorgcoöperatie te laten zien waar veel (oudere) Lopsters komen, zoals op de vrijdagmiddagmarkt.
Er wordt begin 2014 een werkgroep ingesteld die gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat de kosten ervan zijn.
3.2.7   Media
Gebleken is dat berichten in de huis-aan-huisbladen een goede en ondersteunende werking hebben op de naamsbekendheid van de coöperatie.
Begin 2014 wordt onderzocht op welke wijze hieraan gestalte kan worden gegeven. Ook wordt bekeken of en in welke gemeentelijke publiciteitsmedia (gemeentegids) een plek is voor Zorgcoöperatie Loppersum.

4     Vooruitblik, hoofddoelstellingen en plannen voor 2014

Om een goedlopende organisatie te zijn, moet Zorgcoöperatie Loppersum zorgen voor voldoende leden, voor een goede coördinatie van vraag en aanbod, zowel voor het uitvoeren van klussen als voor sociale activiteiten, voor een toegankelijke website en voor goede onderlinge contacten tussen de leden. Daarbij moet de privacy worden gewaarborgd.

4.1    Ledenaantal en werving

Op 31 december 2013 bedroeg het aantal leden van Zorgcoöperatie Loppersum 111. In 2014 wordt uitgegaan van een stijging tot 145 leden.

Op de volgende manieren en door de volgende activiteiten wordt gewerkt aan de toename van het aantal leden:

 • het krijgen van naamsbekendheid door publicaties in nieuwsbladen;
 • het houden van ledenbijeenkomsten van waaruit leden kunnen bijdragen aan de werving van nieuwe leden;
 • het actueel houden van de website;
 • het houden van acties in het dorp, bijvoorbeeld tijdens de markt op vrijdagmiddag;
 • het verspreiden van flyers en nieuwsbrieven.

4.2    De organisatie van de onderlinge hulp, wat betreft de klussen

 

Het afstemmen van de totale vraag en het totale aanbod, waar het gaat om de onderlinge hulpverlening, zal worden gecoördineerd door een vrijwilliger.

Ook zal er een reservecoördinator zijn om de taken over te nemen bij

verhindering.

De coördinator zal beschikken over een laptop en een mobiele telefoon om snel te kunnen inspelen op vraag en aanbod.

Door het aanvragen van subsidies en bijdragen wordt getracht te voorzien in genoemd materiaal.

De aangeboden hulp is ondergebracht in verschillende categorieën. Bij elke categorie zal een coördinator worden gezocht, die zorgt voor het goed verlopen van vraag en aanbod.

Aan leden die om hulp vragen, zal ook contact worden gezocht door een bezoek aan huis of telefonisch. De praktijk zal uitwijzen wat de voorkeur heeft en het beste resultaat geeft.

4.3    De organisatie van de sociale activiteiten

 

De coördinator zorgt voor een goede afstemming van vraag aanbod wat betreft individuele vragen, zoals voorlezen, bezoeken, wandelen en medicijnen halen.

Voor het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld samen eten en koken en het maken van uitstapjes, zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers.

4.4    De website

 

Er wordt gewerkt aan het ontwerpen van een actieplatform voor en door leden: een interactieve website. Of dit kan worden gerealiseerd, hangt af van de toekenning van gevraagde subsidies en bijdragen.

De website wordt onderhouden door een webmaster en webredacteur, die materiaal ontvangen van het bestuur en de leden om op de website te plaatsen.

4.5    Onderlinge contacten

Er zal aandacht worden besteed aan het onderlinge contact van de leden door het organiseren van ontmoetingen.

4.6    Geheimhouding

 

Wat in contacten met de leden ter ore komt, wordt als vertrouwelijk beschouwd en geheim gehouden.

Er worden nog gedragsregels opgesteld.

5     Financiën

 

5.1    Begroting

 

Binnenkort vindt u hier de begroting.

5.2    Toelichting op de begroting

Niet alle posten worden toegelicht, sommige posten spreken voor zich.

Het beleidsplan geeft ook inzicht in de plannen voor de komende jaren.

5.2.1   Ontvangsten

1.1      Er worden geen donaties verwacht.

1.2      Begin oktober 2013 is de ledenwerfactie actief gestart met een overweldigend resultaat. Op 31 december 2013 waren er 111 leden ingeschreven.

We verwachten met de acties in 2014 te groeien tot circa 145 leden.

1.4      De initiatiefgroep heeft geen plannen voor de algemene ledenvergadering om met voorstellen te komen een vergoeding te vragen voor verleende diensten aan de leden.

5.2.2   Uitgaven

2.1      Om de taken te kunnen uitvoeren, zullen het bestuur en de coördinator de beschikking moeten hebben over een laptop, een telefoon (prepaid) en een printer.

2.2      Verbruikskosten (o.a. telefoon, postzegels, papier en printerinkt, USB-sticks).

2.3      Zaalhuur, koffie enzovoort. De verwachting is twee keer per jaar een ledenvergadering te houden.

2.4      Er is nu een statische website waarop informatie kan worden gezet. Het is de bedoeling om een stap verder te gaan en een actief platform te ontwikkelen.

De wens om de hulpaanvraag en de verwerking digitaal te verwerken, zal in de komende jaren toenemen. Hiervoor is een investering in een andere website noodzakelijk.

2.7      De kilometervergoeding is bestemd voor de gereden autokilometers ten dienste van de coöperatie. Kilometers gereden voor de leden, bijvoorbeeld een doktersbezoek in Delfzijl, worden in rekening gebracht bij de hulpvrager.

2.9      Deze post is bedoeld om een logo te laten ontwerpen en eigen briefpapier en enveloppen te laten drukken.

2.10    Om het aanbod van onze diensten bij de leden te krijgen, is het wenselijk om een informatiebrochure te maken. Om meer bekendheid te geven aan de coöperatie wordt ook gedacht aan een algemene folder waarin de werkwijze en belangrijke informatie worden opgenomen.

2.11    Deze post is bedoeld om een banier aan te schaffen en ons bijvoorbeeld te laten zien op de vrijdagmarkt.

2.15    De zorg voor ouderen wordt de komende jaren ingrijpend gewijzigd. Wonen en zorg worden met ingang van 2015 gescheiden. Voor de bewoners van Wiemersheerd ontstaat er een nieuwe situatie. De coöperatie kan voor de bewoners (leden) in Wiemersheerd straks dezelfde diensten aanbieden als aan alle bewoners in het dorp.

Deze post kan gebruikt worden om ons bekend te maken bij de bewoners en hun familieleden.