Jaarplan 2018

Het Jaarplan is bedoeld om de leden van Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) te vragen akkoord te gaan met de doelstellingen en ambities voor 2018. Veel wat in 2017 gedaan werd om deze doelstelling te concretiseren zal in 2018 voortgezet worden.

ZcL draait op vrijwilligers. Zonder hen geen Zorgcoöperatie Loppersum!

Doelstellingen en ambities voor 2018

  • We zullen onze stem blijven laten horen als het gaat om ‘Wonen met welbevinden, inclusief het Wiemersheerdgebied’ en overleg blijven voeren met Gemeente Loppersum, ZonnehuisgroepNoord en Woonzorg Nederland. Alleen dan kan de door onze leden gedragen wens om te kunnen blijven wonen in Loppersum ‘in een mix van jong én oud; in een mix van vitaal én kwetsbaar en tot aan je dood’ werkelijkheid worden.
  • De organisatie en uitvoering van Vraag en Aanbod zal worden voortgezet. Bij wijze van proef zijn we in 2017 gestart met het maandelijks bereiden van maaltijden in De Brug voor mensen die vaak alleen moeten eten en het leuk vinden om de maaltijd gezamenlijk te nuttigen. Dit gaan we in 2018 verder uitbreiden en bij groeiende deelname zullen we extra vrijwilligers inzetten, die op het aanbodformulier hebben opgegeven graag voor anderen te willen koken.
  • Samen met lokale overheid, maatschappelijke instellingen, organisaties en bedrijven in Loppersum blijven we de verbinding zoeken om kwetsbare mensen actief te ondersteunen als zij dat wensen.
  • De Open Inloop elke donderdag in de bibliotheek van Loppersum en de organisatie van themamiddagen voorzien in een behoefte. We inventariseren of we in 2018 extra kunnen inzetten op ondersteuning bij computercursussen of bij het gebruik van een tablet.
  • ZcL zal bijdrage blijven verlenen aan het Platform Levensvragen (samenwerking tussen huisarts Petra van Lune, de Protestantse Kerk Loppersum-Maarland en ZcL) dat in 2016 en 2017 drukbezochte avonden organiseerde over Het Levenseinde en het thema ‘Druk, druk, druk’.
  • De onlangs opgerichte werkgroep ‘Samen Sterk in de Straat’ zal zich toeleggen in het bijstaan van mensen in de verscheidenheid van problemen bij versterking of vernieuwing van hun huis. Het behouden van goede onderlinge relaties in een straat of wijk is daarbij de inzet. ZcL werkt in deze werkgroep nauw samen met de gezamenlijke kerken en Vereniging Dorpsbelangen Loppersum.
  • De door ZcL in 2017 in samenwerking met de gemeente georganiseerde Wmo Burgertop heeft projectvoorstellen opgeleverd, die in 2018 verder in uitvoering worden genomen door burgers, professionals en overheid. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie!
  • In 2018 zullen we onze website zoveel mogelijk actueel houden en willen we proberen het geheel wat interactiever te laten zijn. Geïnteresseerden en onze leden blijven zo op de hoogte van alle ontwikkelingen.
  • Bestuur en leden van ZcL zullen zich inzetten om de taken ook in 2018 zodanig te verdelen, dat de ‘vóór en door leden’-gedachte gehandhaafd blijft.