Jaarverslag 2017

‘Met elkaar, voor elkaar’. Met deze woorden beginnen we onze folder, die in 2017 is aangepast en vernieuwd. Het zijn geen loze woorden. Veel leden hebben ze ook in 2017 weten om te zetten in daden. ‘Elkaar helpen geeft voldoening’.

Aan het eind van het verslagjaar hebben we 150 nieuwe leden mogen verwelkomen, dankzij een strak opgezette ledenwerfactie waaraan veel vrijwilligers een steentje hebben bijgedragen. Een fantastisch resultaat! Dat maakt dat onze coöperatie nog steviger in haar schoenen staat.

Leden

Op 31 december 2017 telde ZcL 677 leden (vorig jaar 546). Een toename van 131.
De leeftijdsopbouw is als volgt:

31-12-2017 31-12-2016 Verschil
aantal in % aantal in % aantal
Jonger dan 50 jaar 90 13 71 13 + 19
Tussen 50 en 75 jaar 399 59 333 61 + 66
Ouder dan 75 jaar 188 28 142 26 + 46
Totaal 677 100 546 100 + 131

Bestuur

In 2017 bestond het bestuur uit: Joop Belderok (tot 28 november), Riet Bons-Storm, Martie Cusiel (tot 28 november), Ipe van der Deen (vanaf 28 november), Hanneke Kamps, Geert Maas, Ton Werkman (tot 28 november) en John Wieringa. Marianne Erftemeijer komt ons bestuur versterken (indien de ledenvergadering van maart 2018 daar toestemming voor geeft). Er is dan nog één vacature.

Wonen met welbevinden

Het doel dat ZcL voor ogen staat, is dat Lopsters, ook als zij zorg nodig hebben, met welbevinden kunnen blijven wonen in Loppersum. Het gaat dan niet alleen om de zorg in Wiemersheerd, maar ook in de rest van het dorp, bijvoorbeeld om de toegankelijkheid van winkels en voorzieningen.

Er is regelmatig contact met de wethouder over de voortgang van de vernieuwing van het Wiemersheerdgebied. Helaas kwam daarover ook in 2017 weinig duidelijkheid.
Leden van het bestuur hebben dit jaar deelgenomen aan tal van bijeenkomsten over de leefbaarheid in de Groninger dorpen. Zo proberen we netwerken op te bouwen en gebruik te maken van expertise als het gaat om het vergroten van de beleving van wonen met welbevinden. Vanuit de coalitie ‘Gezond Wonen’ (op initiatief van het UMCG) hebben wij een coach toegewezen gekregen die ons probeert te begeleiden in onze inzet om tot resultaat te komen.

Vraag en aanbod

Bij de tweede pijler van ZcL, vraag en aanbod, zijn veel leden actief (zie bijlage 1).
De 165 hulpvragen in 2017 betroffen onder andere: Vervoer 67×, Televisie 20×, Computer 17×, Tuin 13×, Elektro 11×, Timmeren 9×, Boodschappen 6×, Installatie 4×, Radio 2×, Rollator 2×, Administratie 2× en Diversen 12×.

Er waren 62 hulpvragers en er zijn 46 mensen ingezet om te helpen.

Veel leden kregen aandacht, hoofdzakelijk in de vorm van bezoek krijgen en samen eten. Dat laatste onderdeel was in 2017 een pilot en zo succesvol, dat besloten is om ermee door te gaan. Het betrof een vijftal gezamenlijke maaltijden in De Brug.

Een onderdeel dat ook onder aandacht valt is de Ontmoetingsgroep Levensthema’s. In 2017 kwam de groep eenmaal bijeen om met elkaar te spreken over een zinvol leven. Aan de hand van levenskunstkaarten gingen de aanwezigen in gesprek over kwetsbaarheid, ruimte maken en openstaan voor dingen en over hoe je in verbondenheid met elkaar het leven in een dorp als Loppersum richting kunt geven. Ook ging het over de bevrijdende werking van verzoening en acceptatie, waardoor het leven door kan gaan en weer waarde en zin krijgt. Het was een enerverende ontmoeting met elkaar, die in 2018 een vervolg zal krijgen.

Open inloop

In 2017 was er elke donderdagmiddag Open Inloop in de Bibliotheek met spelletjes en koffie of thee. Het aantal bezoekers varieerde tussen de tien en de veertig. Steeds waren er twee vrijwilligers als gastvrouw/gastheer aanwezig, een sleutelbeheerder en een chauffeur voor mensen die moeilijk op eigen kracht konden komen.

De afspraken die (onder andere in 2017) gemaakt zijn over de invulling, luiden:

  • De eerste donderdag van de maand is er een vrijwilliger aanwezig is die kan helpen bij naai- en verstelklusjes.
  • De tweede donderdag van de maand is er een vrijwilliger voor computerhulp.
  • De vierde donderdag houdt een genodigde een inleiding over een thema. De onderwerpen in 2017 waren: veiligheid (de politie); erfrecht (notaris Huitsing); Zorgboerderij Kinghorn De Brede Boerderij; goed bewegen in en om het huis (Ineke Kloosterboer); breien voor kinderen in Oost-Europa (Catrien Bouma-Dales); gezond eten (Andrea Werkman); Oud Loppersum (Tom Dijkstra), planten verzorgen in huis (Aafien Huis); de Kerstvloed van 1717 (Els Zwerver).

Dit jaar gingen de besprekingen met SeniorWeb door, met weinig resultaat.

Platform levensvragen

Het Platform Levensvragen Loppersum is een samenwerking tussen Zorgcoöperatie Loppersum, huisarts Petra van Lune en de Protestantse Kerk Loppersum-Maarland. Het Platform Levensvragen Loppersum organiseerde twee goed bezochte avonden over het thema: ‘Druk, druk, druk…’, te weten het omgaan met social media, de mobiele telefoon, kortom: de op de loer liggende verslaving aan het altijd bereikbaar zijn en geen informatie te willen missen. Sprekers waren: Petra van Lune, Bé Schollema, Leen Kaldenberg en Karin van den Berg.

Vertrouwenspersoon Henk ter Veen ontving in 2017 geen klachten of meldingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Op 1 april organiseerde ZcL in samenwerking met de gemeente een Burgertop voor burgers en professionals in de zorg- en welzijnssector. Tachtig deelnemers bogen zich gezamenlijk over de tien actiepunten: kennis en inzicht als voorwaarde voor goede regievoering (1), voorlichting en informatie (2), laag- en ongeletterdheid (3), toegankelijkheid zorgloket (4), mantelzorgers en vrijwilligers (5), huishoudelijke hulp (6), veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte (7), wonen kwetsbare burgers (8), alleen zijn (9) en dagbesteding (10). Hieruit ontstonden bruikbare suggesties, ideeën, knel- en zorgpunten. Tijdens de terugkomstavond op 12 december werden de actiepunten 1, 4 en 7 verder uitgediept. De uitkomsten daarvan moeten leiden tot snelle resultaten. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie!

Samen Sterk in de Straat

De werkgroep ‘Samen Sterk in de Straat’ heeft zich ingezet in het bijstaan van mensen in de verscheidenheid van problemen bij versterking of vernieuwing van hun huis. Het behouden van goede onderlinge relaties in een straat of wijk was daarbij de inzet. ZcL werkte in deze werkgroep nauw samen met de gezamenlijke kerken en Vereniging Dorpsbelangen Loppersum. Inmiddels is de aanjaagfunctie door gemeente en NCG overgenomen. ZcL blijft echter een vinger aan de pols houden.

Hoe laten we van ons horen en hoe laten we ons zien

ZcL informeerde haar leden door middel van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen en organiseerde zowel in het voor- en in het najaar ledenvergaderingen. Op die manier legden we verantwoording af over de uitwerking van onze koers en de financiën. Ook probeerden we zo veel mogelijk in contact te blijven met onze leden om de wensen te inventariseren. Daarnaast praatten we voortdurend met de overheid, bedrijven, instellingen, kerkgenootschappen en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties. Het bestuur bezocht workshops en conferenties om informatie te vergaren en inspirerende inzichten te verkrijgen.

In 2017 kwamen wij diverse keren in het nieuws, onder andere in verband met de inspanningen rondom de Burgertop Wmo, Platform Levensvragen en de ledenwerfactie.