Jaarverslag 2018

In 2018 bestond onze zorgcoöperatie vijf jaar! We vierden dit met deelname aan ‘Lente in Loppersum’ op zaterdag 26 mei. Met foto’s en collages van de afgelopen vijf jaar gaven we een goed beeld van waar ZcL voor staat. Er kwamen veel bezoekers langs.

Uit dit jaarverslag zal blijken dat de vele activiteiten in een behoefte voorzien. Heel succesvol was ‘Samen eten en koken’, net als de avonden van Het Platform Levensvragen, de cursus Valpreventie en natuurlijk de Open Inloop. De praktische hulpvragen bleven stabiel ten opzichte van vorig jaar.

Leden

Op 31 december 2018 telde ZcL 655 leden, 22 minder dan het jaar daarvoor. De meeste leden zitten in de leeftijdscategorie van tussen de 50 en 75 jaar.

Bestuur

In 2018 bestond het bestuur uit: Ipe van der Deen (voorzitter), Geert Maas (penningmeester), Hanneke Kamps (secretaris), Riet Bons-Storm, John Wieringa en Marianne Erftemeijer.

Wonen met welbevinden

Sinds juni 2018 maakt ZcL deel uit van de Projectgroep Pilot Wiemersheerd (PPW), samen met vertegenwoordigers van Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, NCG en de gemeente. Onder leiding van een projectcoördinator worden plannen gemaakt voor de herinrichting van het Wiemersheerdgebied. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er een aanzienlijk bedrag beschikbaar wordt gesteld voor het aardbevingsbestendig maken van de huidige gebouwen. Een bedrag dat dus ook aangewend kan worden voor sloop-nieuwbouw. Stedenbouwkundige verkenningen hebben inmiddels geleid tot een eerste ontwerp. Uitgangspunt is een gebouw met 40 intramurale verblijfplekken, een 50-tal aanleunwoningen en 25 ‘overige’ woningen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan activiteiten die in Ons Dorpshuis zouden kunnen plaatsvinden.

In de najaarsvergadering hebben de leden aan het bestuur van ZcL toestemming gegeven om als aanjager te fungeren in het ontwikkelen van nieuwe woonvormen in het dorp. Hierover zijn oriënterende gesprekken gaande.

Vraag en aanbod

Praktische hulp

In de praktische hulp zijn veel leden actief. Er waren in 2018 165 hulpvragen. De vragen om hulp betreffen administratie, vervoer, computerhulp, timmerklusjes, tuinklusjes, televisie, elektra, installatie, radio en verstelwerkzaamheden. We merken dat niet alle vragen via de zorgtelefoon lopen, maar dat er onderling al afspraken gemaakt worden. Daar zijn we blij om. De verbinding onderling is belangrijk en waardevol.

Individuele aandacht

Er worden mensen bezocht, er wordt gezamenlijk gewandeld en met een aantal wordt getoerd in de omgeving. Ook is er een keer respijtzorg verleend. De sneeuwruimploeg is actief bezig geweest. De onderlinge afspraken verlopen soepel en soms wordt er meer bezocht en gewandeld dan opgegeven. Ook hier blijkt de onderlinge verbinding groot.

Op verzoek van de leden is een cursus valpreventie georganiseerd en een tweede cursus is in voorbereiding. De leerzame cursus wordt gegeven door Ineke Kloosterboer.

Samen eten en koken

De organisatie van maaltijden mag zich verheugen in een steeds groter wordende groep deelnemers. Vijf keer werd er een maaltijd georganiseerd in Assieshof en de barbecue werd gehouden op het pleintje voor De Brug. Er kwamen tussen de 30-40 deelnemers. Vijf leden bereidden de maaltijden. Deze activiteit zorgt niet alleen voor gezelligheid maar vergroot ook de sociale contacten onderling.

Open inloop

Het aantal bezoekers op de Open Inloop, elke donderdag in de bibliotheek, stijgt. Meestal zijn er 15-20 personen. Men doet enthousiast spelletjes of praat gewoon met elkaar, drinkt koffie of thee. De sfeer is altijd prettig; sommigen zijn ‘vaste klant’. Bij de maandelijkse donderdagmiddagen met een spreker zijn 30 tot 40 mensen aanwezig.

De lopende zaken worden geregeld in een werkgroep (Rini Doff, Iekje Slagter en Riet Bons-Storm). Eens per jaar is er een prettig overleg met Ilona Ebels van Biblionet Groningen over de samenwerking. Op ons verzoek is de indeling van de bibliotheek drastisch gewijzigd, omdat wij meer ruimte nodig hadden.

Klaas Broekhuizen maakt elk kwartaal een rooster. Er zijn vier sleutelbeheerders, tien gastvrouwen/heren, twee invallers als het nodig is en vijf chauffeurs. Computerhulp is op afroep beschikbaar: vrijwilligers komen óf op de Open Inloop of bij de aanvragers thuis.

Maandelijks wordt een thema behandeld. In 2018 waren dat: handwerken voor Bulgarije (Catrien Bouma-Dales), problemen in verband met de aardbevingen (Roos Burggraaff), Loppersum van 1099 tot nu (Tom Dijkstra), het boek ‘Brieven aan mijn zus’ (Harry Poelman), een inleiding op de cursus valpreventie (Ineke Kloosterboer), de geschiedenis van de Petrus en Pauluskerk (Bertus Huizing), Humanitas (Jan Ernst Bosscher en Jaap Korblet) en tot slot Loppersum en de Groninger Kunstkring De Ploeg (door Tom Dijkstra).

Platform levensvragen

Het Platform Levensvragen Loppersum organiseerde twee goed bezochte avonden in de Vredekerk over het thema: ‘Omgaan met dementie’. In de eerste avond ging psychologe Riet Bons-Storm in op wat deze ziekte kan betekenen voor de patiënt en de naaste familieleden. Huisarts Petra van Lune lichtte de medische achtergronden toe.

Vertrouwenspersoon

Henk ter Veen ontving in 2018 geen klachten of meldingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Na eerdere acties met betrekking tot de Wmo (twee Wmo-top bijeenkomsten) bleef het in 2018 rustig. De gemeente is nu met een traject aan de slag gegaan om het Sociale Domein bekend te maken onder de bevolking. Het bestuur houdt de vinger aan de pols, want wij willen wel dat de uitkomsten van onze inspanningen herkenbaar zullen zijn.

AVG en VOG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens. ZcL heeft beleid opgesteld hoe om te gaan met deze wetgeving. Dit is onder andere verwoord in een privacyverklaring die te lezen is op onze website en via het secretariaat kan worden opgevraagd.

Het bestuur heeft besloten van de vrijwilligers geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlangen. In onze kleine gemeenschap is voldoende sociale controle en onze vrijwilligers worden zorgvuldig uitgezocht en toegewezen aan hulpvragers.

Hoe laten we van ons horen en hoe laten we ons zien

ZcL informeerde haar leden door middel van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen en organiseerde twee ledenvergaderingen. Tijdens die ledenvergaderingen werden het Jaarplan 2019, het Jaarverslag 2017, de Begroting 2019 en de Jaarrekening 2017 vastgesteld. Ook is gepraat over het thema ‘wat kan jong voor oud betekenen en andersom’. Daarop voortbordurend spraken we in kleine kring met leden onder de 50 jaar over de mogelijkheden die ZcL jongere leden kan bieden. In 2019 wordt dit verder opgepakt. Daarnaast waren we in gesprek met overheden en (vrijwilligers)organisaties. Het bestuur bezocht bijeenkomsten om informatie te vergaren en inspirerende inzichten te verkrijgen, maar gaf zelf ook informatie en advies aan andere coöperaties in oprichting.
In 2018 hebben we onze website verder ontwikkeld en actueler gemaakt.