Jaarverslag 2019

Vooraf

Zorgcoöperatie Loppersum gaat nog steeds aan kop in het dorp Loppersum als het gaat om het aantal leden. De ‘met elkaar voor elkaar’ gedachte staat hoog in het vaandel en zorgt er mede voor dat veel leden langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Er zit weinig tot geen groei in de hulpvragen mede doordat hulpvrager en -aanbieder elkaar ook zonder tussenkomst van ZcL weten te vinden. Dat is mooi. Het gaat tenslotte om het verbinden van mensen.

Leden

Op 31 december 2019 telt ZcL 638 leden, 17 minder dan het jaar daarvoor. We hebben in 2019 20 nieuwe leden verwelkomd. De teruggang in ledenaantal wordt veroorzaakt door overlijden en verhuizing naar elders. De meeste leden zitten in de leeftijdscategorie van tussen de 50 en 75 jaar.

Bestuur

In 2019 bestaat het bestuur uit: Ipe van der Deen (voorzitter), Geert Maas (penningmeester), Hanneke Kamps (secretaris), Riet Bons-Storm, John Wieringa en Marianne Erftemeijer. Tom Dijkstra wordt door de leden gekozen tot bestuurslid en Riet Bons-Storm neemt afscheid. Zij is één van de oprichters van het eerste uur. Gelukkig blijft zij actief binnen de Open Inloop, het Platform Levensvragen en Samen eten en koken. We zijn Riet zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij als bestuurslid heeft verricht. Het bestuur wordt verder ondersteund door Nicolette Scholten. Zij adviseert en maakt de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen en regelt mede PR-uitingen.

Wonen met welbevinden

ZcL maakt nog steeds deel uit van de Projectgroep Pilot Wiemersheerd (PPW), samen met vertegenwoordigers van Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, NCG (Nationaal Coördinator Groningen) en de gemeente Loppersum. Na het ontwikkelen van stedenbouwkundige verkenningen kwam het in het voorjaar 2019 tot een eerste stedenbouwkundige schets. Het gebrek aan voortgang daarna was aanleiding om in gesprek te gaan met de wethouder. Voor het uitwerken van het concept ‘Wonen met een PLUS’, is door de Stuurgroep begin september opdracht verstrekt aan bureau Fame uit Zwolle. Over de financiering van het plan is per het einde van het jaar nog geen overeenstemming bereikt. ZcL blijft bij de uitwerking betrokken.

ZcL is niet in staat om zelf te ontwikkelen, maar kan ontwikkelingen wel aanjagen. De leden zijn akkoord gegaan met de verdere ontwikkeling van deze ideeën. Helaas heeft dit ook nog niet tot concrete voorstellen of plannen geleid.

Vraag en aanbod

Praktische hulp

In de praktische hulp zijn veel leden actief. Er waren in 2019 151 hulpvragen. In totaal werden deze hulpvragen door 47 vrijwilligers opgelost. De vragen om hulp betreffen administratie, vervoer, computerhulp, timmerklusjes, tuinklusjes, televisie, elektra, installatie, radio en verstelwerkzaamheden.

Individuele aandacht

Er worden mensen bezocht en er wordt gezamenlijk gewandeld. Op verzoek van de leden is een tweede cursus valpreventie georganiseerd door Ineke Kloosterboer. Ook voor deze cursus is wederom subsidie verkregen van de Eenkema Stichting.

Samen koken en eten

De organisatie van maaltijden mag zich verheugen in een steeds groter wordende groep deelnemers. Vijf keer werd er een maaltijd georganiseerd in Assieshof en de high tea vond plaats in de tuin van een bestuurslid. Er kwamen tussen de 30-40 deelnemers. Zes leden bereidden de maaltijden. Er is een aantal leden dat heeft gemeld op afroep te willen koken.

Open Inloop

Het aantal bezoekers op de Open Inloop, elke donderdag in de bibliotheek, stijgt gestaag. Meestal zijn er tussen de 15-25 personen. Men doet enthousiast spelletjes of praat gewoon met elkaar, drinkt koffie of thee en er wordt gesproken of gediscussieerd over allerlei onderwerpen en actualiteiten. Eenmaal in de maand is er een themabijeenkomst waarvoor een spreker wordt uitgenodigd. De opkomst is dan steevast hoger.

De lopende zaken worden geregeld in een werkgroep. Er zijn vijf sleutelbeheerders, tien gastvrouwen/heren, vier invallers als het nodig is, een roostermaker en vijf chauffeurs. Computerhulp en hulp bij klein verstelwerk is op afroep beschikbaar: vrijwilligers komen óf op de Open Inloop of bij de aanvragers thuis.

Platform Levensvragen

Het Platform Levensvragen Loppersum organiseert twee goed bezochte avonden in Ons Dorphuis over het thema: ‘Depressie’. In de eerste avond vertelt psychiater Joost Kerkhoff over wat depressie wel en niet is, en de impact die deze ziekte heeft op de patiënt en de naaste familie. Een ervaringsdeskundige vertelt over de depressie van een familielid. Tijdens de tweede avond wordt de korte film ‘Grijs is ook een kleur’ vertoond, waarin een jongen thuiskomt na een zelfmoordpoging.

Vertrouwenspersoon

Tot ons verdriet overlijdt onze vertrouwenspersoon Henk ter Veen op 24 januari 2019. Heike Noordhof wordt benoemd tot zijn opvolger.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Na eerdere acties met betrekking tot de Wmo (twee Wmo-top bijeenkomsten in maart en december 2017) bleef het in 2019 rustig. De gemeente is met een traject aan de slag gegaan om het Sociale Domein bekend te maken onder de bevolking. Het bestuur houdt de vinger aan de pols, want wij willen wel dat de uitkomsten van onze inspanningen herkenbaar zullen zijn.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens. ZcL heeft in 2018 beleid opgesteld hoe om te gaan met deze wetgeving. In 2019 is een begin gemaakt met het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst met alle vrijwilligers. Zij tekenen ervoor dat over leden en gegevens van leden naar derden geen mededeling worden gedaan.

Hoe laten we van ons horen en hoe laten we ons zien

ZcL informeert haar leden door middel van nieuwsbrieven en nieuwsflitsen en organiseert twee ledenvergaderingen per jaar. Tijdens die ledenvergaderingen worden het Jaarplan 2020, het Jaarverslag 2018, de Begroting 2020 en de Jaarrekening 2018 vastgesteld. In de voorjaarsvergadering heeft wethouder Schollema uitleg gegeven over de ontwikkelingen in het Wiemersheerd gebied. In de najaarsvergadering is met de leden gesproken over hoe we het vrijwilligers kunnen enthousiasmeren. Daarop voortbordurend vroegen we leden om daartoe suggesties en ideeën aan te dragen.

Een andere belangrijke taak van het bestuur is om in gesprek te blijven met de gemeente en andere (vrijwilligers)organisaties. Het bestuur bezocht bijeenkomsten om te netwerken en informatie uit te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Ook werd informatie ingewonnen bij Groninger Dorpen, collega-coöperaties en werd advies gegeven aan coöperaties in oprichting. In het zomerreces evalueren we het reilen en zeilen binnen de coöperatie en maken we plannen voor de toekomst. We proberen onze website zo actueel mogelijk te houden en hier en daar te voorzien van foto’s en verhalen uit de praktijk.