Statuten

OPRICHTING COÖPERATIE

Heden, zesentwintig juni tweeduizend dertien verschenen voor mij, mr. Grietje Jantina Weistra, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Hildebrand Huitsing, notaris gevestigd te Middelstum, hierna te noemen notaris:

1. de heer dr. Joseph Jacobus Belderok , geboren te Amsterdam op dertien februari negentienhonderd zesenveertig, wonende te 9919 HE Loppersum, Wirdumerweg 32, houder van: rijbewijs nummer xxxxxxxx, afgegeven te Loppersum op negen februari tweeduizend dertien, in wettelijke algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Maria Ankone;

2. de heer Eefko Jan Geert Klungel , geboren te Scheemda op zeventien augustus negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 9919 HD Loppersum, Wirdumerweg 18, houder van: Nederlandse identiteitskaart, nummer xxxxxxxx, afgegeven te Loppersum op zesentwintig maart tweeduizend negen, in wettelijke algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Jantje Boven;

3. de heer Frederikus Jan Wassenaar , geboren te Eenrum op negen mei negentienhonderd zesenveertig, wonende te 9919 HN Loppersum, Singelweg 10, houder van: rijbewijs nummer xxxxxxxxxx, afgegeven te Loppersum op vier juni tweeduizend zeven, in wettelijke algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Stientje Boskamp;

De comparanten hebben verklaard bij deze als coöperatie op te richten een vereniging, waarvan de statuten luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De coöperatie draagt de naam: “Zorgcoöperatie Loppersum” U.A.

2. Zij is gevestigd te Loppersum.

DOEL

Artikel 2

1. Het doel van de coöperatie is:

a. te voorzien in de stoffelijke belangen (in de ruimste zin des woords) van de leden, door in het kader van haar onderneming overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen te sluiten.

b. het aanbieden van faciliteiten en diensten aan haar leden, teneinde dezen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten verblijven en aldus hun welzijn te bevorderen.

Dit doel wordt nader omschreven als volgt:

1. Bevorderen dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving door het organiseren van aanvullende diensten en voorzieningen, onderlinge dienstverlening in het dorp Loppersum, op basis van de maatschappelijke vraag, voor zorgbehoevende inwoners, onder andere (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking;

2. het verminderen van noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit het dorp Loppersum.

2. Deze overeenkomsten mogen ook met niet-leden gesloten worden, mits niet in overwegende mate.

3. Zij tracht het doel te bereiken door alle wettige middelen, met name door:

a. het realiseren van woonvormen met meerdere generaties in Loppersum;

b. het realiseren van kleinschalige woonvormen in Loppersum;

c. het realiseren van een ontmoetingscentrum voor (kwetsbare) inwoners en hun mantelzorgers, waar mensen in een ongedwongen sfeer elkaar kunnen ontmoeten, een maaltijd kunnen gebruiken en alle gewenste informatie kunnen verkrijgen.

d. het realiseren van een woonvorm in Loppersum waarin mensen die zware zorg nodig hebben, opgenomen kunnen worden met hun partner;

e. het nastreven van het behoud van voorzieningen in Loppersum;

f. het behartigen van de belangen van de inwoners van Loppersum bij individuele vragen maar ook algemeen door het realiseren van de wensen met betrekking tot zorg en diensten in het dorp;

g. Het onderhouden van contacten met overheden, zoals de gemeente Loppersum en instellingen en bedrijven die diensten leveren op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

WERKGEBIED

Artikel 3

1. Het werkgebied omvat het dorp Loppersum.

2. In het huishoudelijk reglement kan het gebied nader worden vastgesteld, vergroot of verkleind worden.

DUUR

Artikel 4.

De coöperatie wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

GELDMIDDELEN.

Artikel 5.

1. De geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit:

a. inschrijfgelden en contributies;

b. subsidies;

c. schenkingen, erfstellingen en legaten;

d. alle overige inkomsten.

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

1. Leden der coöperatie kunnen zijn: natuurlijke personen, die woonachtig zijn in het dorp Loppersum en de meerderjarige (18) leeftijd hebben bereikt. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaatschap gesteld worden.

2. Aanmelding voor het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij het bestuur.

3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Ingeval van niet-toelating kan de algemene ledenvergadering der leden alsnog tot toelating beslissen, op voorstel van tenminste vijf leden.

4. Het lidmaatschap gaat in op de dag volgend op de dag waarop het bestuur tot toelating heeft besloten.

5. De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen, waarvan het bedrag ieder jaar door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Leden kunnen daartoe eventueel in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.

6. Het boekjaar van de coöperatie valt samen met het kalenderjaar.

7. Het bestuur houdt nauwkeurig een ledenregister aan, waarin alle leden zijn opgenomen.

8. Bij reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van de inrichting en bijhouding van het register, de gegevens die elk lid moet verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.

Artikel 7.

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. opzegging door het lid;

b. het overlijden van het lid;

c. ontzetting overeenkomstig het in artikel 8 van deze statuten bepaalde;

d. opzegging door het bestuur.

2. Indien het lidmaatschap eindigt verliest het lid de functies, die op grond van het lidmaatschap in de coöperatie worden bekleed.

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap ongeacht op welke grond, blijft de aansprakelijkheid van het lid voor alle geldelijke verplichtingen welke het lid nog jegens de coöperatie heeft over het gehele kalenderjaar waarin het lidmaatschap eindigt bestaan.

Artikel 8.

1. Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wegens:

a. het herhaaldelijk overtreden van de statuten of het reglement;

b. het niet-nakomen van geldelijke verplichtingen of het op andere wijze benadelen van de coöperatie.

2. De ontzetting wordt aan het lid gemotiveerd medegedeeld bij aangetekend schrijven.

3. Tegen de ontzetting staat voor het lid beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

4. De ontzetting gaat in zodra het bestuursbesluit daartoe onaantastbaar is.

Tot dat tijdstip geldt het lid als te zijn geschorst en kunnen de lidmaatschapsrechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 9.

1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

2. Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan slechts plaatsvinden wegens het niet (meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10.

Aansprakelijkheid van de leden of de oud-leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten. De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 11.

1. Onverminderd de rechten en verplichtingen, welke aan de leden bij de wet of krachtens deze statuten of in enig reglement zijn toegekend of opgelegd, hebben zij het recht deel te nemen aan en gebruik te maken van de faciliteiten die de coöperatie haar leden kan bieden, echter onder de verplichting tot nakoming van de reglementen, besluiten en gebruiken, welke aan deze deelname of gebruik zijn verbonden.

2. De leden zijn verplicht de aan het lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen binnen een maand na de aanschrijving tot betaling daarvan te storten of over te schrijven op de daarbij aangegeven bank- en/of postrekening van de coöperatie.

3. Indien een lid niet binnen de in lid 2 van dit artikel gemelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan wordt hij bij aangetekend schrijven uitgenodigd binnen een daarbij te bepalen termijn van tenminste tien dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

4. Het bestuur van de coöperatie kan stappen ondernemen tot gerechtelijke invordering van de aan het lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen, indien het lid ook na verloop van de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn nalatig blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

5. Bij niet of niet tijdige gehele en/of gedeeltelijke betaling van de aan het lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen komen alle kosten, zowel de gerechtelijke ais buitengerechtelijke alsmede wettelijke rente, voor rekening van het desbetreffende lid.

BESTUUR

Artikel 12.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, waarbij het aantal bestuursleden bij voorkeur oneven dient te zijn. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de coöperatie. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in de algemene ledenvergadering.

3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester, alsmede plaatsvervangers voor hen. De functie van secretaris en penningmeester kan door één persoon vervuld worden.

4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is maximaal twee maal onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming brengt niet automatisch met zich mee dat de herbenoemde ook dezelfde functie gaat bekleden als voorheen. Op dit rooster neemt een tussentijds gekozen lid de plaats in van zijn voorganger.

5. Tot lid van het bestuur kunnen niet worden gekozen degenen die in dienstbetrekking tot de coöperatie staan.

6. Indien een bestuurslid komt te verkeren in een situatie, gemeld in lid 5 van dit artikel, eindigt zijn bestuurslidmaatschap op de dag van de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. In de alsdan eerstvolgende ledenvergadering dient de voorziening in de vacature(s) aan de orde te komen.

8. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Artikel 13.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden zulks wensen. De oproepingstermijn bedraagt tenminste drie dagen.

2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van tenminste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden. Indien de oproeping niet overeenkomstig de voorschriften van lid 1 heeft plaatsgevonden dan is voor het nemen van rechtsgeldige besluiten vereist dat alle bestuursleden aanwezig zijn. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk aangaande het voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.

3. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen verhandelde notulen bij.

Artikel 14.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd na verkregen toestemming van de algemene Iedenvergadering te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van negenduizend euro (€ 9.000,00) te boven gaande.

2. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de coöperatie in- en buiten rechte.

3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen handelende met de penningmeester, de voorzitter tezamen handelende met de secretaris, en de secretaris tezamen handelende met de penningmeester.

4. De penningmeester is bevoegd tot het innen en betalen van vorderingen en schulden. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering bepalen dat voor het opnemen van gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling de medewerking van een daartoe aangewezen lid van het bestuur vereist is, indien de opname of de beschikking een bepaald bedrag overschrijdt.

AANSPRAKELIJKHEID, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 15.

1. De leden van het bestuur zijn hoofdelijk tegenover de coöperatie aansprakelijk wegens tekortkomingen bij de vervulling van de hun opgedragen taak.

2. Niet aansprakelijk is het lid van het bestuur dat bewijst, dat de tekortkoming niet aan hem is te wijten, en dat hij zo spoedig mogelijk de in zijn bereik liggende maatregelen heeft genomen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Artikel 16.

1. Te allen tijde kan een lid van het bestuur worden ontslagen doch niet dan nadat de betrokkene de gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.

2. Bij niet behoorlijke vervulling van zijn taak kan een bestuurslid door de overige bestuursleden voor ten hoogste acht weken worden geschorst.

3. Binnen een maand na een besluit tot schorsing belegt het bestuur een algemene ledenvergadering, welke, na zo mogelijk het geschorste lid te hebben gehoord, kan besluiten tot opheffing van de schorsing, ofwel verlenging van de schorsingstermijn met ten hoogste zes weken of tot ontslag.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 17.

1. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na het einde van het boekjaar een algemene Iedenvergadering, de jaarvergadering, gehouden op een door het bestuur te bepalen dag en uur, op een zoveel mogelijk centraal gelegen plaats.

2. In deze vergadering wordt onder meer:

a. door het bestuur schriftelijk verslag uitgebracht over het afgelopen kalenderjaar;

b. rekening en verantwoording afgelegd over het financieel beheer in het afgelopen kalenderjaar, zoals nader in artikel 19 bepaald;

c. door de kascontrolecommissie verslag uitgebracht;

d. een begroting van kosten voor het lopende jaar ter goedkeuring voorgelegd;

e. de contributie over het lopende kalenderjaar en eventuele andere bijdragen vastgesteld;

f. de kascontrolecommissie benoemd en in de bestuursvacatures voorzien.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden op dezelfde wijze door het bestuur bijeen geroepen en gehouden:

a. zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt;

b. telkens wanneer een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in een algemene ledenvergadering het verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt, in welk geval de vergadering binnen vier weken moet worden gehouden. Indien aan het verzoek een dergelijke vergadering bijeen te roepen binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kan deze worden bijeengeroepen door evenvermelde leden gezamenlijk en met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van artikel 18.

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Indien beiden afwezig zijn voorzien de overige bestuursleden in de leiding en bij afwezigheid van alle bestuursleden voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 18.

1. De oproeping voor een algemene ledenvergadering geschiedt op een termijn van tenminste twee weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, en wordt verzonden naar het laatst bekende adres van de leden; de oproeping bevat, behalve plaats, dag en uur van de vergadering, een opgave van de punten van de agenda en, indien moet worden voorzien in een vacature van het bestuur, de naam van de door het bestuur voorgedragen kandidaat. Rechtsgeldige besluiten kunnen ook worden genomen, indien de oproepingstermijn niet in acht is genomen, mits alle leden ter vergadering aanwezig zijn.

2. leder lid, mits niet geschorst, is bevoegd de vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en zijn stem(men) uit te brengen; hij kan, hetzij voor de vergadering schriftelijk, hetzij ter vergadering mondeling, amendementen indienen op voorstellen van het bestuur. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.

3. In de vergaderingen heeft ieder lid één stem. Een lid mist het stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

4. AIle besluiten, waarvoor in de statuten, enig reglement of krachtens de wet, geen afwijkende regeling is voorgeschreven, worden genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

5. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit; over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij alle aanwezige leden mondelinge stemming goedkeuren.

6. Bij staking der stemmen over zaken is het voorstel verworpen; indien bij stemming over personen geen hunner de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt, wordt gestemd tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd; indien meer dan twee personen in dit geval verkeren, wordt door loting uitgemaakt, welke twee leden van hen voor de herstemming in aanmerking komen; bij deze tweede stemming is verkozen degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd, terwijl ingeval bij deze stemming de stemmen staken het lot beslist; blanco stemmen zijn niet geldig.

7. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en over de wijze, waarop geloot zal worden.

8. De voorzitter oordeelt eveneens over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft genomen en welke de inhoud is van een besluit over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.

9. Wordt echter dadelijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke stemming.

10. Aan de algemene ledenvergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

JAARREKENING, JAARVERSLAG EN KASCONTROLECOMMISSIE

Artikel 19.

1. Het bestuur brengt op de jaarvergadering schriftelijk het jaarverslag uit en doet tevens onder overlegging van de opgestelde jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken, alsmede de door de wet verlangde overige gegevens, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

2. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreken de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie bestaande uit tenminste twee leden, alsmede een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de jaarrekening over het lopende boekjaar. De aldus benoemde commissie brengt in de eerstvolgende jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen haar desgewenst de kas en waarden der coöperatie te tonen en inzage van boeken en bescheiden der coöperatie te geven. De leden van de kascontrolecommissie is slechts eenmaal herkiesbaar.

4. De balans, de winst- en verliesrekening (voorzien van de door de commissie daaromtrent verstrekte verklaring) en de jaarverslagen van het bestuur worden bij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering aan de leden toegezonden of vanaf de dag van de verzending van die uitnodiging voor de vergadering tot aan de vergadering op het kantoor van de coöperatie ter kennisname van de leden gelegd. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift krijgen.

5. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur en de penningmeester tot décharge van het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

6. lndien de goedkeuring van de jaarrekening wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste twee leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de jaarrekening. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de opnieuw bijeengeroepen algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang der coöperatie nodig geacht worden.

Artikel 20.

Een eventuele winst wordt toegevoegd aan het eventuele reservefonds.

Artikel 21.

Het in enig kalenderjaar geleden verlies wordt uit het eventuele reservefonds bestreden; met dien verstande dat ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves een tekort slechts mag worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. Voor zover dit fonds daartoe niet toereikend mocht zijn, wordt de rekening van het volgend jaar met het restant van het verlies belast. De algemene ledenvergadering kan besluiten dat de leden gehouden zijn terstond een incidentele heffing te betalen ter bestrijding van het in enig boekjaar geleden verlies.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 22.

1. leder lid onderwerpt zich aan de bepalingen van deze statuten en aan de door het bestuur ter algemene kennis gebrachte regelen, alsmede aan besluiten van de algemene ledenvergadering, zonder zich op onbekendheid met deze bepalingen, regelen en besluiten te kunnen beroepen.

2. leder lid draagt er zorg voor en is er verantwoordelijk voor dat de overige leden bedoelde bepalingen, regelen en besluiten eveneens in acht nemen.

3. Handelingen in strijd met -, dan wel niet-nakoming van voormelde bepalingen, regelen
en besluiten kunnen gerechtelijke afdwinging ten gevolge hebben.

Artikel 23.

1. In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien, gelden de besluiten van de algemene ledenvergadering.

2. Elk geschil betreffende de uitlegging of toepassing van deze statuten wordt door het bestuur beslist.

REGLEMENT

Artikel 24.

De algemene ledenvergadering stelt voor zover nodig een door het bestuur met inachtneming van de wet en de statuten opgesteld(e) reglement(en) vast, hetwelk alle leden bindt, ter regeling van al hetgeen regeling behoeft. Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden op de wijze als in het hierna volgende artikel 25 genoemd.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 25

1. Het voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het bestuur, of van tenminste een/tiende gedeelte der leden.

2. Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene ledenvergadering tot wijziging van de statuten is vereist:

a. dat ieder van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen – die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend – is opgeroepen bij een brief waarin is vermeld dat ter vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan en behandeld en waarin tevens de volledige tekst van de voor te stellen wijziging(en) is medegedeeld;

b. dat tenminste twee/derde gedeelte der leden ter vergadering aanwezig is; en

c. dat tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen zich vóór aanneming van het voorstel heeft verklaard.

3. Is op die vergadering niet tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken na de dag van de eerste vergadering, doch niet eerder dan twee weken na die dag, een tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regelen wordt opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen tot de voorgestelde statutenwijziging kan besluiten.

4. Het bestuur laat zo spoedig mogelijk daarna van de aangenomen statutenwijziging een notariële akte van statutenwijziging opmaken. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat de notariële akte is verleden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26.

1. Het voorstel tot ontbinding van de coöperatie kan uitgaan van het bestuur of van tenminste een/tiende gedeelte der leden.

2. Voor een rechtsgeldig besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de coöperatie is te allen tijde vereist:

a. dat ieder van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen – die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend – is opgeroepen bij een brief waarin is vermeld dat ter vergadering een voorstel tot ontbinding van de coöperatie zal worden gedaan en behandeld en waarin tevens de gronden van het voorstel zijn medegedeeld;

b. dat tenminste twee/derde gedeelte der leden ter vergadering aanwezig is; en

c. dat tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor aanneming van het voorstel heeft verklaard.

3. Is op die vergadering niet tenminste twee/derde gedeelte van de leden aanwezig, dan wordt binnen zes weken na de dag van de eerste vergadering, doch niet eerder dan twee weken na die dag, een tweede vergadering belegd, die volgens de gewone regelen wordt opgeroepen en die, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen tot de voorgestelde ontbinding van de coöperatie kan besluiten.

4. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de coöperatie, geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering anders mocht besluiten. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene ledenvergadering of de liquidateuren eventueel een beloning als vereffenaars zullen genieten.

5. Een batig saldo krijgt een door de algemene ledenvergadering te bepalen bestemming, overeenkomstig de doelstelling.

6. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de coöperatie gedurende een periode van zeven jaar onder berusting van de daartoe door de algemene ledenvergadering aan te wijzen persoon. Deze zal bevoegd zijn een opvolgend bewaarder aan te stellen met dezelfde bevoegdheid.

8. De bepalingen van dit artikel kunnen niet worden gewijzigd dan op de wijze en met de meerderheid als in dit artikel voor een besluit tot ontbinding van de coöperatie is voorgeschreven.

SLOTBEPALINGEN

A. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 6 dezer statuten loopt het eerste boekjaar van heden tot en met eenendertig december aanstaande.

B. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 dezer statuten met betrekking tot de benoeming van bestuurders fungeren als bestuurders:

1. de heer dr. Joseph Jacobus Belderok, de comparant sub 1. voornoemd, als voorzitter;

2. de heer Eefko Jan Geert Klungel, de comparant sub 2. voornoemd, als secretaris;

3. de heer Frederikus Jan Wassenaar, de comparant sub 3., voornoemd, als penningmeester.

Slot akte

WAARVAN AKTE is verleden te Middelstum op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om elf uur vijfendertig minuten. (Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Zorgcoöperatie Loppersum