Samenwerking

Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) is een vrijwilligersorganisatie. We werken allemaal samen, als bestuur, als werkgroepen, als leden, als vrijwilligers. Dat doen we met het oog op het doel van ZcL: ‘Zo lang mogelijk, met welbevinden, in Loppersum blijven wonen, ook als men zorg behoeft.’

Daartoe moet er passende woonruimte zijn, liefst zonder dat mensen als zorgbehoeftigen, bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn, geïsoleerd raken. Daartoe moeten mensen zo lang mogelijk, als ze dat willen, in het eigen huis kunnen blijven wonen.

Om het doel te verwezenlijken, heeft ZcL twee afdelingen: ‘Wonen met welbevinden’ en ‘Vraag en aanbod’. Maar er is om onze doelstelling te bereiken, ook professionele hulp nodig. Artsen bijvoorbeeld, en de thuiszorg.

Met de beide dokters in Loppersum is overleg en zoveel als hun ambtsgeheim het toelaat, ook samenwerking. Dokter Van Lune neemt deel aan de regiegroep over wonen in Loppersum.

Ook met de drie thuiszorgorganisaties (Thuiszorg Service Nederland (TSN), Zonnehuis Thuis en Buurtzorg) die in het dorp actief zijn, is overleg.

Om te beginnen: ieder mens heeft het recht één van die drie thuiszorgorganisaties te kiezen. Wij hebben als bestuur deze drie thuiszorgorganisaties onderzocht en vergeleken, en het resultaat daarvan is aan de leden bekendgemaakt. Zodat zij goed kunnen kiezen.

Op 28 januari jl. hebben we een overleg gehad met vertegenwoordigers van de thuiszorgorganisaties, waarbij ook mevrouw Dirktje Kornelius aanwezig was. Mevrouw Kornelius werkt bij Stichting Welzijn en Dienstverlening, met speciale aandacht voor ouderen en voor mantelzorgers. Tijdens dat overleg is afgesproken dat we geregeld contact zullen hebben. We zullen de thuiszorg, waar nodig, attent maken op signalen van vrijwilligers van ZcL dat er eigenlijk aandacht van thuiszorg nodig is. Thuiszorgmedewerkers zullen op hun beurt, waar nodig, ZcL op de hoogte stellen van wat onze vrijwilligers kunnen doen. Elkaar zo goed mogelijk aanvullen dus. We kunnen elkaar versterken als we misstanden aantreffen, die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente of van een sociale dienst vallen.

In september 2015 vindt een verkennend gesprek plaats met de Vrouwenraad afdeling Loppersum, de Zonnebloem afdeling Loppersum, Humanitas, de vrijwilligers van Wiemersheerd en de diaconieën van de wijkgemeenten Loppersum en Maarland.
Het doel van de bijeenkomst is om een overzicht te krijgen van elkaars activiteiten en na te gaan of de ZcL zich onbedoeld op het terrein begeeft waar al het één en ander wordt georganiseerd.

Zorgcoöperatie Loppersum