Van het bestuur

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar. De laatst gehouden bijeenkomst was op 18 augustus. Een aantal zaken die in de bestuursvergadering aan de orde kwamen, zijn: de regiegroep, vraag en aanbod, respijtzorg, wonen met welbevinden, Open Inloop in de bibliotheek, pr (public relations), financiën, leden, organisatorische versterking en activiteiten.
Naast vergaderen met het eigen bestuur zijn er andere bijeenkomsten waarbij (een afvaardiging van) het bestuur aanwezig is. Zo heeft er een kennismakingsoverleg plaatsgevonden met het nieuwe hoofd Zorg in Wiemersheerd, is er overleg geweest met de Gemeente Loppersum over de gezamenlijke organisatie van een Wmo-bijeenkomst en wordt er informatie ingewonnen over het beleid van de gemeente bij het wel of niet levensloopbestendig maken van woningen.

Regiegroep

Op 11 juni heeft de Regiegroep besloten een proefproject te starten van de gewenste vernieuwing van wonen, welbevinden en zorg in Loppersum. In het proefproject worden plannen voorbereid én uitgevoerd voor een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie en hun partner en/of voor ouderen die intensieve lichamelijke zorg nodig hebben.
Gedacht wordt om een deel van het Hoge Heem daarvoor te gebruiken. Daar is immers veel leegstand op dit moment.
Het besluit wordt in de zomer uitgewerkt, zodat in het najaar in drie werkgroepen gewerkt kan worden aan: vernieuwing huisvesting, goed sociaal welbevinden en goede en professionele zorg.
Op 23 juni stemde de ledenvergadering in met de koers van de Regiegroep. Met deze steun kan het bestuur verder werken in de Regiegroep, samen met Zonnehuisgroep Noord en Verenging Dorpsbelangen Loppersum, met de wethouder en de huisarts, en met Welzijn en Dienstverlening, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen.

Vraag en Aanbod

Door de explosieve groei van het aantal leden begin dit jaar en de toenemende hulpvraag is uitbreiding van de coördinatie en de hulptelefoon noodzakelijk geworden. Vier leden zijn bereid gevonden deze extra hulp te leveren.
Er wordt gewerkt aan een verbetering van de afspraken over hoe moet worden omgegaan met hulpvragen. Soms zijn de hulpvragen te groot voor vrijwilligers en liggen ze meer op het terrein van professionele bedrijven. Er wordt een lijst opgesteld met klussenbedrijven, zodat in geval van te grote hulpvragen, de leden de hulp van deze bedrijven kunnen inschakelen.
Om duidelijkheid te hebben voor hulpvragers en hulpbieders, worden er richtlijnen vastgelegd. Deze zijn inmiddels verwoord in een Witboek.

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om zorgtaken tijdelijk over te laten aan derden. Er hebben zich leden aangemeld die respijtzorg willen bieden. Het bestuur vindt het belangrijk om duidelijk aan te geven waar het om gaat en wat er verwacht mag worden.
Een paar (bestuurs)leden hebben een notitie over respijtzorg opgesteld. Die notitie is uitvoerig besproken. Wilt u meer weten, stuur een mail of bel.

Open Inloop in de bibliotheek

Op 3 september start de Open Inloop voor leden in de bibliotheek van Loppersum. Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur, zomer en winter, behalve op feestdagen.
Op 17 september opent Bé Schollema, wethouder van Loppersum, de Open Inloop plechtig. Hij heeft zich ingespannen om de ruimte beschikbaar te stellen. Bijkomend effect is dat de bibliotheek nu ook op donderdagmiddag open is voor lezers.
De Open Inloop is bedoeld voor leden die een praatje willen maken, contact zoeken, hulp nodig hebben bij het gebruik van tablet of internet, een spelletje willen spelen, assistentie willen bij verstelwerkzaamheden of de reparatie van kleine huishoudelijke apparaten of ergens advies over willen hebben.
Een groep vrijwilligers staat wekelijks klaar om te helpen.

Pr… public relations… hoe zijn we zichtbaar… hoe laten we van ons horen?

Als er activiteiten of bijeenkomsten zijn van Zorgcoöperatie Loppersum, moet dat ook duidelijk te zien zijn. Daarom zijn er een vlag en een banner aangeschaft, zodat bij alle bijeenkomsten van ZcL duidelijk is te zien wie de organisator is.
Nieuwsbrief 8 verschijnt medio oktober.
Op de website is ook te zien wat er gebeurt.

Seaflag ZcL aanschaf juli 2015 Banner ZcL aanschaf juli 2015

Leden

In augustus hebben we het 587e lid ingeschreven. Inmiddels zijn er 18 leden vertrokken naar andere woonplaatsen of overleden. Dat brengt het ledental op 569.

Activiteiten

  • Op 3 september start de Open Inloop in de bibliotheek.
  • De Regiegroep komt 8 september bij elkaar.
  • Het bestuur vergadert op 16 september en 14 oktober.
  • Op 17 september wordt de Open Inloop plechtig geopend door wethouder B. Schollema.
  • De volgende ledenvergadering is 24 november.
Zorgcoöperatie Loppersum