Van het bestuur

Het bestuur van ZcL bestond door het overlijden van onze penningmeester, Fre Wassenaar, uit zes leden. Op de ledenbijeenkomst van 24 november is op voordracht van het bestuur Geert Maas benoemd tot bestuurslid van de ZcL. Hij heeft het penningmeesterschap op zich genomen.
In de laatstgehouden bestuursvergadering van 11 november is uitgebreid gesproken over de organisatorische versterking en een evenwichtige verdeling van taken van ZcL. Inzet is ledenvrijwilligers zo veel mogelijk verantwoordelijk te maken voor taken die we op ons genomen hebben. In dit verband is ook gekeken naar het rooster van aftreden van de verschillende bestuursleden.
Op 24 november is het jaarplan 2016 en de begroting 2016 met de leden besproken en goedgekeurd.

Toekomst Wmo

Het bestuur maakt zich zorgen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in 2016. Met de gemeente is het plan gemaakt om samen een bijeenkomst te organiseren voor leden en andere burgers (mantelzorgers bijvoorbeeld). Voordat een programma gemaakt kan worden, heeft ZcL aan de overheid gevraagd hoe het gebruik van de Wmo in 2015 is, welke leemtes er zijn en welke vragen er zijn aan vrijwilligers. Ook wil ZcL weten welke randvoorwaarden de gemeente stelt bij de toekomst van de Wmo.

Regiegroep

De Regiegroep heeft aan de architect Annet Ritsema gevraagd een program van wensen en een schetsontwerp te maken voor het terrein en de gebouwen op en rond Wiemersheerd. Inzet is te komen tot vernieuwing van wonen met zorg voor kwetsbare mensen samen met vitale mensen. Een bruisende toevoeging aan het vernieuwde centrum van het dorp Loppersum. Bijzonder is dat de architect de opdracht heeft het plan samen met creatieve en innovatieve inwoners van Loppersum te maken.

Vraag en Aanbod

Besloten is om de uitgestelde samenkomst met de vrijwilligers in januari 2016 te houden in een ‘nieuw jasje’. De vrijwilligers worden daarvan op de hoogte gesteld.
De Werkgroep vraag en aanbod ZcL vergadert 1 december weer om de plannen te bespreken voor 2016. Bestuurslid Ton Werkman zal deel gaan uitmaken van deze werkgroep en neemt daarmee de plaats in van Hanneke Kamps.
In januari wordt er een ‘Samen-etenavond’ georganiseerd. De leden zullen daarover bericht ontvangen.

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om zorgtaken tijdelijk over te laten aan derden. Er hebben zich leden aangemeld die respijtzorg willen bieden. Het bestuur vindt het belangrijk om duidelijk aan te geven waar het om gaat en wat er verwacht mag worden.
Een paar (bestuurs)leden hebben een notitie over respijtzorg opgesteld. Die notitie is uitvoerig besproken. Wilt u meer weten, stuur een mail of bel.

Open Inloop nu ook met verstelwerk

Dankzij een gift van de Eenkema-Stichting is een stevige naaimachine aangeschaft. Daarmee kan klein verstel- en reparatiewerk gedaan worden, als het thuis niet meer gaat. De gastvrouwen bij de Open Inloop kunnen behulpzaam zijn tijdens de openingstijden (14.00-17.30 uur) van de Open Inloop op donderdag in de bibliotheek.

Pr… public relations… hoe zijn we zichtbaar… hoe laten we van ons horen?

Naast de nieuwsbrief die de leden van ZcL regelmatig ontvangen, is er ook veel informatie te vinden op onze website. Het bestuur zou deze website graag aangevuld zien met aantrekkelijke stukjes (en foto’s) over de activiteiten van de ZcL. We zoeken daarvoor tekstschrijvers die het leuk vinden om hulpvragers en hulpgevers te interviewen over hun ervaringen. Deze stukjes tekst kunnen dan met foto’s op de website worden geplaatst.

Leden

Het ledenaantal staat medio november op 566.

Activiteiten

  • Het bestuur vergadert op 9 december.
Zorgcoöperatie Loppersum