Van het bestuur

In de laatstgehouden bestuursvergadering van 6 januari is uitgebreid gesproken over hoe we het ledenaantal op peil kunnen houden en ook het aantal enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast stelt het bestuur zich de opdracht om de communicatie met onze leden te verbeteren. Alleen door goede contacten met onze leden wordt duidelijk welke wensen er leven en welke koers ZcL in de toekomst zal moeten varen. Onze coöperatie is er één voor leden maar vooral ook ván leden.
Het jaarplan 2016 is eind november 2015 door de leden goedgekeurd. De doelstellingen zijn inmiddels uitgewerkt tot concrete actiepunten.
Begin januari organiseerde het bestuur een nieuwjaarsbijeenkomst voor onze vrijwilligers om ze te bedanken voor hun inzet. Tegelijkertijd vernamen we waar vrijwilligers in het ‘werkveld’ tegenaan lopen en hoe we onze ‘dienstverlening’ kunnen verbeteren. Dit leverde interessante aandachtspunten op, die we intern zullen evalueren.

Regiegroep

De Regiegroep heeft aan de architect Annet Ritsema gevraagd een program van wensen en een schetsontwerp te maken voor het terrein en de gebouwen op en rond Wiemersheerd. Inzet is een toekomstgerichte vernieuwing van wonen met zorg voor kwetsbare mensen samen met vitale mensen. Een bruisende toevoeging aan het vernieuwde centrum van het dorp Loppersum. Bijzonder is dat de architect de opdracht heeft het plan samen met creatieve en innovatieve inwoners van Loppersum te maken.

Vraag en Aanbod

De groepen die onder de noemer HULP vallen, draaien uitstekend. In 2016 zullen alle groepen die onder de noemer AANDACHT vallen, worden vlot getrokken of opgezet.
Er is op dit moment geen vraag naar voorlezen. Het onderdeel Bezoeken draait, en binnenkort zal een evaluatieavond plaatsvinden met de vrijwilligers die mensen bezoeken. Het onderdeel Toeren in de omgeving ligt stil, maar er wordt contact opgenomen met de coördinatoren om dit weer vlot te trekken. De onderdelen Wandelen en Fietsen hebben te kampen met slechte weersomstandigheden. In het vroege voorjaar nemen we deze onderdelen weer opnieuw onder de loep, en waar nodig worden ze geactiveerd. Overigens loopt het Individueel wandelen (met een hulpvrager een stukje lopen) goed. Het onderdeel Verliesverwerking krijgt nog eens aandacht in januari, als er een bijeenkomst plaatsvindt met als doel het opzetten van het onderdeel Gespreksgroepen. Voor het onderdeel Theaterbezoek wordt op dit moment een peiling gehouden onder de mensen die dit hebben aangekruist.

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om zorgtaken tijdelijk over te laten aan derden. Er hebben zich leden aangemeld die respijtzorg willen bieden. Op dit moment zijn er twee leden actief ingezet om hulp te bieden als het nodig is.

Open Inloop

Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur, zomer en winter, behalve op feestdagen wordt er een Open Inloop gehouden in de bibliotheek. Het is bedoeld voor mensen die een praatje willen maken, die contact zoeken, die hulp nodig hebben bij het gebruik van een tablet of internet, die een spelletje willen spelen, die assistentie willen bij verstelwerkzaamheden of reparatie van kleine huishoudelijke apparaten of die ergens advies over willen hebben.
Een groep enthousiaste en gezellige vrijwilligers staat wekelijks klaar om te helpen.
We zijn bezig om tweemaandelijks een thema-middag te gaan organiseren, waarvoor we mensen willen uitnodigen die u iets kunnen vertellen over specifieke onderwerpen. Heeft u een wens, laat het ons weten.

Pr… public relations… hoe zijn we zichtbaar… hoe laten we van ons horen?

Naast de nieuwsbrief die de leden van ZcL regelmatig ontvangen, is er ook veel informatie te vinden op onze website. Het bestuur zou deze website graag aangevuld zien met aantrekkelijke stukjes (en foto’s) over de activiteiten van de ZcL. We zoeken daarvoor tekstschrijvers die het leuk vinden om hulpvragers en hulpgevers kort te spreken over hun ervaringen. Deze stukjes tekst kunnen dan met foto’s op de website worden geplaatst.

Leden

Het ledenaantal staat in januari 2016 op 569 (december 2015 op 566).

Activiteiten

Het bestuur vergadert op 10 februari, 9 maart en 13 april.

Zorgcoöperatie Loppersum