Van het bestuur

In de laatstgehouden bestuursvergadering is gesproken over de uitbreiding van het bestuur. Er is een kandidaat gevonden voor de gestelde vacature. In de ledenvergadering van 22 maart a.s. zal hij worden voorgedragen.
De komende ledenvergadering zal in het teken staan van formele en organisatorische zaken, zoals het jaarverslag 2015, het exploitatieoverzicht 2015, de balans per 31 december 2015 en de uitbesteding van de ledenadministratie.
Ook wordt de leden gevraagd mee te denken en mee te praten over de toekomstige ontwikkelingen van wonen en zorg.
ZcL werkt mee aan het organiseren van een serie bijeenkomsten voor inwoners van Loppersum over levensvragen. We doen dit omdat we het een belangrijk onderwerp vinden. Meerdere deskundigen werken aan de avonden mee.
‘Je hangt je vuile was niet buiten!’ ‘Je loopt niet te koop met je sores.’ Veel mensen vinden het vragen om hulp of aandacht lastig. Die hebben een steuntje nodig. Het bestuur wil daar meer tijd voor vrijmaken.

Regiegroep

De Regiegroep, waartoe Zorgcoöperatie Loppersum het initiatief nam, en waarvan ze deel uitmaakt, zet zich in voor de vernieuwing van wonen met zorg op het Wiemersheerdgebied. Dit werk stokt omdat enkele partners niet verder kunnen. Daarvoor zijn drie redenen te noemen:

  1. Zonnehuisgroep Noord is de zorgverlener in Wiemersheerd en bij veel huurders van de aanleunwoningen. Door financiële tegenslagen bezinnen zij zich op de toekomst. Tot dat besluit kan Zonnehuisgroep Noord geen verdere stappen zetten.
  2. Woonzorg Nederland is de eigenaar van alle gebouwen. Zij zijn afhankelijk van Zonnehuisgroep Noord en kunnen dus ook niet verder.
  3. De NAM heeft alle gebouwen gekeurd, maar nog geen eindrapport gepubliceerd. In dat rapport worden ook de kosten van de nodige versterking opgesomd. De Regiegroep zit met smart te wachten op dat rapport. Wethouder Bé Schollema doet er alles aan om dat rapport gepubliceerd te krijgen. Tot nu toe zonder succes.

In afwachting van die drie belangrijke besluiten, denken we in de Regiegroep met zijn allen wel na of alle zorg, dus ook de heel intensieve zorg, in Loppersum gegeven kan worden. Vanuit ZcL wordt erop aangedrongen geen instelling in de toekomstplannen op te nemen, maar bijzondere woonvormen waar je als huurder de baas bent. Ook daar moet naar onze opvatting de meest intensieve zorg gegeven kunnen worden. Er zijn in Nederland al heel goede voorbeelden waar dat lukt.
Als bestuur van ZcL gaan we door om het ook in Loppersum mogelijk te maken dat Lopsters, ook als ze zorg nodig hebben, in het dorp kunnen blijven.

Vraag en Aanbod

De groepen die onder de noemer HULP vallen, draaien uitstekend. In 2016 zullen alle groepen die onder de noemer AANDACHT vallen, worden vlot getrokken of opgezet.
Er heeft zich een nieuwe groepscoördinator voor het voorlezen aangemeld. Zij heeft alle mensen met aanbod benaderd en heeft de lijst kunnen ‘opschonen’. Ook blijkt dat het woord ‘voorlezen’ zorgt voor een drempel om dit als vraag te hebben. Op een evaluatiebijeenkomst in februari over het bezoeken van mensen is besloten om dit in het vervolg ‘samen lezen’ te noemen. Op deze avond bleek dat het onderdeel Mensen bezoeken draait naar tevredenheid. Er worden op dit moment 17 mensen bezocht door 15 vrijwilligers (meestal 1 x per 4 weken). Ook zijn er nu twee mensen die graag samen met een vrijwilliger willen lezen.
Het onderdeel Toeren in de omgeving zal binnenkort worden vlot getrokken. De onderdelen Wandelen en Fietsen hebben te kampen met slechte weersomstandigheden. In maart nemen we deze onderdelen weer opnieuw onder de loep, en waar nodig worden ze geactiveerd. Overigens loopt het Individueel wandelen (met een hulpvrager een stukje lopen) goed.
Twee groepscoördinatoren zijn druk bezig met het opzetten van het onderdeel Groepsgesprekken. Er zal op 6 april een middag- en avondbijeenkomst worden gehouden over het thema ‘afhankelijkheid’. Alle leden van ZcL zullen daarvoor worden uitgenodigd.
Aan het onderdeel Theaterbezoek wordt op dit moment ook gewerkt. De vraag wordt gepeild en vervolgens zal er een bijeenkomst worden belegd met de belangstellenden.

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om zorgtaken tijdelijk over te laten aan derden. Er hebben zich leden aangemeld die respijtzorg willen bieden. Op dit moment zijn er twee leden actief ingezet om hulp te bieden als het nodig is.

Open Inloop

Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur, zomer en winter, behalve op feestdagen wordt er een Open Inloop gehouden in de bibliotheek. Het is bedoeld voor mensen die een praatje willen maken, die contact zoeken, die hulp nodig hebben bij het gebruik van een tablet of internet, die een spelletje willen spelen, die assistentie willen bij verstelwerkzaamheden van kleding, die kleine huishoudelijke apparaten willen laten repareren of die ergens advies over willen hebben.
Een groep enthousiaste en gezellige vrijwilligers staat wekelijks klaar om te helpen.
We zijn bezig om tweemaandelijks een thema-middag te gaan organiseren, waarvoor we mensen willen uitnodigen die u iets kunnen vertellen over specifieke onderwerpen. Heeft u een wens, laat het ons weten.

Pr… public relations… hoe zijn we zichtbaar… hoe laten we van ons horen?

Naast de nieuwsbrief die de leden van ZcL regelmatig ontvangen, is er ook veel informatie te vinden op onze website. Het bestuur zou deze website graag aangevuld zien met aantrekkelijke stukjes (en foto’s) over de activiteiten van de ZcL. We zoeken daarvoor tekstschrijvers die het leuk vinden om hulpvragers en hulpgevers kort te spreken over hun ervaringen. Deze stukjes tekst kunnen dan met foto’s op de website worden geplaatst.

Leden

Het ledenaantal staat in februari 2016 op 569 (december 2015 op 566).

Activiteiten

Het bestuur vergadert extra op 2 maart over de Wmo. Daarna regulier op 9 maart, 13 april en 18 mei.

Zorgcoöperatie Loppersum