Van het bestuur

In de ledenvergadering van 22 maart jl. heeft het bestuur John Wieringa voorgesteld als nieuw lid van het bestuur. De leden hebben unaniem ingestemd met zijn benoeming.
John is werkzaam geweest in de gezondheidszorg met name in de psychiatrie, in verschillende ziekenhuizen en bij de RUG. Hij heeft veel veranderingen in de zorg meegemaakt, zoals de veranderingen in het verzekeringsstelsel en de invoering van de Wmo.
Zijn benoeming is een welkome aanvulling binnen het bestuur. In de komende bestuursvergaderingen zal het bestuur werken aan een herschikking van taken en verantwoordelijkheden.

De ledenvergadering van maart stond tevens in het teken van formele en organisatorische zaken, zoals het jaarverslag 2015, het exploitatieoverzicht 2015, de balans per 31 december 2015 en de uitbesteding van de ledenadministratie. De kascommissie heeft de penningmeester decharge verleend en met deze opsteker kunnen we verder werken.

Het bestuur heeft een vergadering georganiseerd met alle vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente en daaruit zijn belangrijke speerpunten naar voren gekomen. Zo is de intentie uitgesproken om samen met professionals en vrijwilligers een stap voorwaarts te zetten als het gaat om hulp aan zorgmijders en vraagverlegenen. ‘Je hangt je vuile was niet buiten!’ ‘Je loopt niet te koop met je sores.’ Veel mensen vinden het vragen om hulp of aandacht lastig. Die hebben een steuntje nodig. Het bestuur wil daar meer tijd voor vrijmaken. Daarnaast zal de mogelijkheid van het van tijd tot tijd aanbieden van een gezamenlijke maaltijd in de gemeente met alle betrokkenen worden onderzocht.
ZcL werkt mee aan het organiseren van een serie bijeenkomsten voor inwoners van Loppersum over het thema Levenseinde. We doen dit omdat we het een belangrijk onderwerp vinden. Meerdere deskundigen werken aan de avonden mee.

Regiegroep

De Regiegroep, waartoe Zorgcoöperatie Loppersum het initiatief nam, en waarvan ze deel uitmaakt, zet zich in voor de vernieuwing van wonen met zorg op het Wiemersheerdgebied. 24 Mei 2016 heeft de Regiegroep een hele middag gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor vernieuwing van het Wiemersheerd-gebied. Aanwezig waren naast drie bestuursleden van ZcL: huisartsen, Zonnehuisgroep Noord, wethouder, St. Welzijn en Dienstverlening, Dorpsbelangen Loppersum, Woonzorg Nederland, Wierden en Borgen en Nationaal Coördinator Groningen. De NCG/Zorg was aanwezig om te verhelderen wat de consequenties van versterkingsplannen voor het Wiemersheerdgebied kunnen zijn. De NAM zal dat eind juli bekend maken.
De bijeenkomst maakte duidelijk dat iedereen overtuigd is van de noodzaak dat er iets moet gebeuren op het Wiemersheerdgebied.

Vraag en Aanbod

De groepen die onder de noemer HULP vallen, draaien uitstekend. Wel is er een terugloop in de vraag. Het is ons niet duidelijk of dat te maken heeft met de hiervoor genoemde ‘vraagverlegenheid’ of dat het betekent dat de leden zich redelijk goed zelf kunnen redden met behulp van de mensen in hun directe omgeving of professionele hulp.
Bij de meeste groepen die onder de noemer AANDACHT vallen is het aanbod bij de vraag gebracht.
Het onderdeel ‘onderling wandelen’ (met een groepje regelmatig een uur lopen) is geschrapt door gebrek aan animo. Het onderdeel ‘onderling fietsen’ heeft sinds mei weer vaste vorm gekregen. Elke donderdagmiddag fietst er een groep fietsliefhebbers een tocht van 25 tot 40 kilometer. Vaak eindigt de tocht in de Open Inloop, waar nog even wat wordt gedronken en nagepraat. Deze Open Inloop voorziet in een behoefte. Er zijn vaste bezoekers en wekelijks komen er nog andere mensen ‘aanwaaien’. Naast andere spelletjes, zoals rummikub, kan er nu ook worden gesjoeld.
Sinds de bijeenkomsten van 6 april over het thema ‘afhankelijkheid’ heeft het onderdeel ‘groepsgesprekken’ vaste vorm gekregen. Er zijn met een aantal mensen drie bijeenkomsten geweest waarover werd gesproken over ‘omgaan met verlies’. Besloten is om de naam te wijzigen in ‘Ontmoetingsgroep Levensthema’s. Na de zomer zal er opnieuw een avond worden belegd met het thema afhankelijkheid, met als doel onderwerpen en deelnemers te verzamelen voor nieuwe gespreksgroepen.

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om zorgtaken tijdelijk over te laten aan derden. Er hebben zich leden aangemeld die respijtzorg willen bieden. Op dit moment zijn er twee leden actief ingezet om hulp te bieden als het nodig is.

Open Inloop

Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur, zomer en winter, behalve op feestdagen wordt er een Open Inloop gehouden in de bibliotheek. Het is bedoeld voor mensen die een praatje willen maken, die contact zoeken, die hulp nodig hebben bij het gebruik van een tablet of internet, die een spelletje willen spelen, die assistentie willen bij verstelwerkzaamheden van kleding, die kleine huishoudelijke apparaten willen laten repareren of die ergens advies over willen hebben.
Een groep enthousiaste en gezellige vrijwilligers staat wekelijks klaar om te helpen.

Pr… public relations… hoe zijn we zichtbaar… hoe laten we van ons horen?

Naast de nieuwsbrief die de leden van ZcL regelmatig ontvangen, is er ook veel informatie te vinden op onze website. Het bestuur zou deze website graag aangevuld zien met aantrekkelijke stukjes (en foto’s) over de activiteiten van de ZcL. We zoeken daarvoor tekstschrijvers die het leuk vinden om hulpvragers en hulpgevers kort te spreken over hun ervaringen. Deze stukjes tekst kunnen dan met foto’s op de website worden geplaatst.

Leden

Het ledenaantal staat in mei 2016 op 565.

Activiteiten

Het bestuur vergadert dit jaar nog op 22 juni, 31 augustus, 28 september, 26 oktober, 23 november en 14 december.
De Ledenvergadering van ZcL staat gepland op 15 november.

Zorgcoöperatie Loppersum