Van het bestuur

Onze afvaardiging in de Regiegroep heeft voorgesteld om meer aandacht te besteden aan de inhoudelijke vernieuwing van Wonen met Zorg. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. Zie meer onder het kopje Regiegroep.

Het bestuur heeft een concept Jaarplan 2017 alsmede de begroting voor 2017 vastgesteld. Medio november wordt dit concept besproken in de ledenvergadering. Het bestuur gaat samen met leden bestaande ontwikkelingen en nieuwe ideeën verder ontplooien.

De avonden over Levenseinde, waaraan ook ZcL haar steentje heeft bijgedragen, waren een groot succes. ZcL vormt samen met huisarts en kerken het Platform Levensvragen. Binnenkort beraadt het platform zich welke thema’s aan de orde gesteld kunnen worden in een nieuwe serie avonden. Het bestuur is enthousiast over deze manier van samenwerking in Loppersum.

Het besluit is genomen om in de eerste helft van 2017 met enige regelmaat een gezamenlijke warme maaltijd te organiseren. Het wordt een proef: vanaf januari 2017; kleinschalig (maximaal 12 personen); met enkele vrijwilligers. Mocht dit een succes blijken, dan bekijken we om dit samen met andere vrijwilligersorganisaties in onze dorp een vervolg te geven. Binnenkort ontvangen de leden nader bericht.

In januari wordt de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Het wordt een inspirerende en gezellige avond. ZcL bedankt op deze manier alle vrijwilligers voor hun inzet. Alle vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Regiegroep

De NAM heeft de ‘zorg’gebouwen op het Wiemersheerdterrein beoordeeld op bevingsbestendigheid. Voor de zomer dachten we ons te moeten voorbereiden op het versterken en toekomstbestendig maken van de gebouwen. In een workshop heeft de Regiegroep daarom een globaal plan gemaakt voor de vernieuwing van de gebouwen. Helaas bleef een rapportage van de NAM uit en konden we niet verder.

Om een impasse te voorkomen, hebben Zonnehuisgroep Noord en ZcL in een korte notitie de uitgangspunten beschreven voor de wenselijke vernieuwing. Op 21 november zal de Regiegroep de lijst met uitgangspunten bespreken.

Vraag en Aanbod

De groepen die onder de noemer HULP vallen, draaien uitstekend. Wel is er een terugloop in de vraag. Het is ons niet duidelijk of dat te maken heeft met ‘vraagverlegenheid’ of dat het betekent dat de leden zich redelijk goed zelf kunnen redden met behulp van de mensen in hun directe omgeving of professionele hulp.

Bij de meeste groepen die onder de noemer AANDACHT vallen is het aanbod bij de vraag gebracht. Met name het onderdeel Mensen bezoeken loopt goed.

Het onderdeel ‘onderling fietsen’ ligt wegens (weers)omstandigheden tijdelijk stil. In maart 2017 gaat de groep fietsliefhebbers weer van start.

De groepscoördinatoren van het onderdeel ‘Ontmoetingsgroep Levensthema’s hebben op 23 november 2016 een avond belegd met het onderwerp ‘Goud oud’. Het is de bedoeling dat er naar aanleiding van die bijeenkomst weer nieuwe gespreksgroepen worden gevormd.

Open Inloop

Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur, zomer en winter, behalve op feestdagen wordt er een Open Inloop gehouden in de bibliotheek. Het is bedoeld voor mensen die een praatje willen maken, die contact zoeken, die hulp nodig hebben bij het gebruik van een tablet of internet, die een spelletje willen spelen, die assistentie willen bij verstelwerkzaamheden van kleding, die kleine huishoudelijke apparaten willen laten repareren of die ergens advies over willen hebben.

De Open Inloop leek in een behoefte te voorzien, maar het bezoekersaantal liep de laatste maanden terug. De Werkgroep Open Inloop ZcL overlegt op dit moment met de vrijwilligers over mogelijke nieuwe invullingen van de middag om meer mensen te trekken.

Pr… public relations… hoe zijn we zichtbaar… hoe laten we van ons horen?

Naast de nieuwsbrief die de leden van ZcL regelmatig ontvangen, is er ook veel informatie te vinden op onze website. Voor korte nieuwberichten of nieuwtjes hebben we sinds kort de Nieuwsflits in het leven geroepen. Het bestuur wil de website graag aangevuld zien met aantrekkelijke stukjes (en foto’s) over de activiteiten van ZcL. We hebben een tekstschrijver bereid gevonden om hulpvragers en hulpgevers kort te spreken over hun ervaringen. Begin 2017 gaan we hiermee starten en kunt u dit lezen op onze website.

Drie avonden over Levenseinde

Enige tijd geleden is Platform Levensvragen gevormd. Huisarts, kerken en ZcL organiseren bijeenkomsten waar een thema aan de orde wordt gesteld. Deze keer driemaal over het thema Levenseinde onder het motto: weten, denken, voelen. Drie succesvol verlopen avonden. Een grote belangstelling en intensieve gesprekken.

Binnenkort zal Platform Levensvragen bekijken of we verdergaan op de ingeslagen weg.

Leden

Het ledenaantal staat in november 2016 op 550 (januari 2016 op 569).

Activiteiten

Het bestuur vergadert dit jaar nog op 23 november en 14 december.

Zorgcoöperatie Loppersum