Van het bestuur

Per 1 januari 2017 heeft Joop Belderok de taak van het voorzitterschap neergelegd. Riet Bons-Storm heeft het voorzitterschap tijdelijk op zich genomen.

Het bestuur bestaat statutair uit zeven leden. Door het afscheid van Heike Noordhof per 31-12-2016, is er een vacature ontstaan. Het bestuur zoekt naar meerdere nieuwe krachten. Dit omdat eind 2017 er meerdere vacatures ontstaan. Als deze vervuld zijn zal de taak van het voorzitterschap definitief ingevuld worden voor een periode van één of meerdere keren van drie jaar. Het bestuur heeft het volste vertrouwen goede nieuwe kandidaten te vinden die in de najaarsledenvergadering kunnen worden voorgedragen voor benoeming.

Het bestuur heeft ingestemd met het plan de Regiegroep op te heffen. Hiervoor in de plaats komt een Stuurgroep onder leiding van de gemeente in de persoon van wethouder Bé Schollema. Hij zal tijdens de ledenvergadering op 22 maart aanwezig zijn om met de leden te spreken over het vernieuwingsplan van het Wiemersheerdgebied (zie verder Regiegroep).

Op de voorjaarsvergadering wordt met de leden van ZcL het jaarverslag en de jaarrekening 2016 besproken en vastgesteld.

Het Platform Levensvragen bereidt weer een nieuwe serie van drie avonden voor over een nieuw thema. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle serie van vorig jaar over Levenseinde. Binnenkort zal het nieuwe thema bekendgemaakt worden.

Het bestuur heeft besloten een nieuwe activiteit te starten: samen een warme maaltijd gebruiken. Niet voor een grote groep, maar intiem met 12 personen. Om ervaring op te doen wordt zes keer voor de zomer een maaltijd georganiseerd. Op basis van de ervaringen wordt besloten of en hoe we een vervolg gaan geven.
Deze activiteit is mogelijk dankzij enkele enthousiaste vrijwilligers.

Het bestuur heeft met de gemeente afgesproken een gespreksochtend in het voorjaar te organiseren: een zogenaamde burgertop. Onderwerp zal zijn invulling van de Wmo vanuit het perspectief van burgers. Professionals (zorg en wonen) en vertegenwoordigers van de politiek zullen ook aanwezig zijn. Binnenkort gaan de uitnodigingen de deur uit aan vertegenwoordigers van de verschillende dorpen van de gemeente Loppersum.

Regiegroep

In Loppersum weet iedereen dat de concrete versterking van alle panden van start gaat. Dat gaat over woningen, bedrijfsgebouwen en zorggebouwen. Dus ook over Wiemersheerd en de aanleunwoningen in het dorp.
ZcL heeft zich op die mededeling goed voorbereid met een vernieuwingsplan van het Wiemersheerdgebied. Dit inmiddels voltooide vernieuwingsplan is medeondertekend door de leden van de Regiegroep: wethouder, Zonnehuisgroep Noord, huisarts, Welzijn en Dienstverlening, Vereniging Dorpsbelangen, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen.
In de decembervergadering is besloten om de aanpak van de vernieuwing te een stap verder te brengen. Er kan nu gewerkt worden aan de realisatie van het plan. Wethouder Bé Schollema gaat die vernieuwing leiden. Dat betekent dat de Regiegroep het stokje heeft overgedragen. Gemeente, Woonzorg Nederland en Zonnehuisgroep Noord hebben hier belangrijke verantwoordelijkheden liggen. ZcL doet geen stap terug maar zal nauwlettend toezien of het vernieuwingsplan ook wordt gerealiseerd. Ook de andere leden van de Regiegroep blijven betrokken.

Vraag en Aanbod

De groepen die onder de noemer HULP vallen, draaien uitstekend. Wel is er een terugloop in de vraag. Het is ons niet duidelijk of dat te maken heeft met ‘vraagverlegenheid’ of dat het betekent dat de leden zich redelijk goed zelf kunnen redden, al of niet met behulp van de mensen in hun directe omgeving of professionele hulp.
Bij de meeste groepen die onder de noemer AANDACHT vallen is het aanbod bij de vraag gebracht. Met name het onderdeel Mensen bezoeken loopt goed.
De groepscoördinatoren van de Ontmoetingsgroep Levensthema’s gaan twee soorten activiteiten aanbieden: algemene avonden over levensvragen, samen met het Platform Levensvragen Loppersum, en gespreksgroepen in een wat kleiner verband.

Open Inloop

Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur, zomer en winter, behalve op feestdagen wordt er een Open Inloop gehouden in de bibliotheek. Nieuw in 2017 zijn de themamiddagen. Een deskundige komt bijvoorbeeld toelichting geven over brandveiligheid, criminaliteit, erfenis enzovoort.
Spontaan is een brei-activiteit gestart in de Open Inloop, waardoor de middagen nu ook druk worden bezocht door breisters.

Pr… public relations… hoe zijn we zichtbaar… hoe laten we van ons horen?

Naast de nieuwsbrief die de leden van ZcL regelmatig ontvangen, is er ook veel informatie te vinden op onze website. Voor korte nieuwsberichten of nieuwtjes hebben we de Nieuwsflits in het leven geroepen. Het bestuur wil de website graag aangevuld zien met aantrekkelijke stukjes (en foto’s) over de activiteiten van ZcL. We hebben een tekstschrijver bereid gevonden om hulpvragers en hulpgevers kort te spreken over hun ervaringen. Wellicht vindt u deze berichtjes binnenkort op onze website.

Drie avonden over Levenseinde

Het Platform Levensvragen Loppersum bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen, kerken, humanistisch verbond en ZcL. In 2016 is een eerste serie van drie avonden georganiseerd over het thema Levenseinde. De voorbereiding van een nieuwe serie is ter hand genomen.

Leden

Het ledenaantal staat in januari 2017 op 546 (januari 2016 op 569). De daling is voornamelijk veroorzaakt door leden die uit Loppersum weg verhuizen en/of overlijden. Het bestuur bereidt een nieuwe werving voor om het aantal leden op het gewenste peil te houden.

Activiteiten

Het bestuur vergadert op 15 februari, 8 maart en 12 april.

Zorgcoöperatie Loppersum