Van het bestuur

Per 1 januari 2018 heeft Riet-Bons Storm het tijdelijk voorzitterschap neergelegd en is Ipe van der Deen benoemd tot voorzitter.

Op 28 november 2017 hebben we afscheid genomen van drie bestuursleden: Joop Belderok, Martie Cusiel en Ton Werkman. Zij hebben alle drie ongelooflijk veel werk verzet. Marianne Erftemeijer is bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen. In de ledenvergadering van 27 maart 2018 zal zij officieel als bestuurslid worden voorgedragen. Op dit moment bestaat het bestuur uit 6 leden. Het bestuur heeft nog één vacature.

Ook in 2018 willen wij ons als bestuur inzetten om inhoud en uitvoering te geven aan het doel en de visie van ZcL. Leidraad is het door de leden goedgekeurde jaarplan 2018. In de voorjaarsvergadering (27 maart, vanaf 19.30 uur) worden het jaarverslag en de jaarrekening 2017 met de leden besproken en vastgesteld.

Wonen met welbevinden

Het doel dat ZcL voor ogen staat, is dat Lopsters, ook als zij zorg nodig hebben, met welbevinden kunnen blijven wonen in Loppersum. Het gaat dan niet alleen om de zorg in Wiemersheerd, maar ook in de rest van het dorp en de toegankelijkheid van winkels en voorzieningen. Er is regelmatig contact met de wethouder over de voortgang en we blijven betrokken bij overlegstructuren om te komen tot een goede invulling van het Wiemersheerdgebied. Vanuit de ‘Coalitie Gezond Wonen’ (een initiatief van het UMCG) hebben wij een coach toegewezen gekregen die ons gaat begeleiden in onze inzet om tot resultaat te komen.

Vraag en Aanbod

De groepen die onder de noemer HULP vallen, draaien uitstekend, met name als het gaat om praktische en technische hulp. Ook de groepen die onder AANDACHT vallen, voldoen duidelijk aan een behoefte. Zo worden er in de eerste zes maanden van het jaar maaltijden georganiseerd waar veel animo voor is. Ook worden er regelmatig fietstochten in de omgeving georganiseerd en autoritjes in de omgeving gemaakt. De groepscoördinatoren van de Ontmoetingsgroep Levensthema’s organiseren algemene avonden over levensvragen (samen met het Platform Levensvragen Loppersum) en gespreksgroepen in een wat kleiner verband. Zo proberen we er met elkaar voor elkaar te zijn.

Platform Samen Sterk in de Straat

ZcL heeft samen met de kerken en Vereniging Dorpsbelangen Loppersum het initiatief genomen om een Platform op te richten, om te onderzoeken of we iets kunnen betekenen voor de Lopster inwoners die in de versterkingsoperatie terechtkomen. Een poging om mensen in straten en buurten met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar helpen.

Overleg met de gemeente, het CVW, de NCG en de woningstichting heeft ertoe geleid dat de gemeente en de NCG medewerkers hebben aangesteld als bewonersbegeleiders, die niet naar de stenen kijken, maar vooral naar de mensen die erin wonen. En dat is precies wat het Platform graag wilde. Om die reden heeft het Platform besloten de activiteiten voorlopig op te schorten en de bewonersbegeleiders de kans te geven de bindende factor tussen de bewoners te zijn. Natuurlijk zullen we kritisch blijven volgen hoe het in de praktijk uitpakt. Als het nodig is, komen we onmiddellijk weer in actie.

Open Inloop in de bibliotheek

Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur, zomer en winter, behalve op feestdagen, is er een Open Inloop in de bibliotheek. Koffie of thee met een koekje staat klaar, er zijn mensen om mee te praten en er liggen spelletjes voor wie graag met anderen een spelletje speelt.

Op de eerste donderdagmiddag van de maand kan er verstelwerk worden meegebracht, waarvoor een naaimachine nodig is en op de tweede donderdagmiddag van de maand is een vrijwilliger aanwezig die computerproblemen kan oplossen. Op de vierde donderdag van de maand is er iemand die een interessant onderwerp inbrengt, dat tot een gezamenlijk gesprek kan leiden. Wie er komt en wat het onderwerp is, staat op een Nieuwsflits die alle leden ontvangen en op posters die op verschillende plaatsen in het dorp worden opgehangen.

Burgertop Wmo

Op 1 april 2017 organiseerde ZcL in samenwerking met de gemeente een Burgertop voor burgers en professionals in de zorg- en welzijnssector. Tachtig deelnemers bogen zich over tien actiepunten. Hieruit ontstonden bruikbare suggesties, ideeën, knel- en zorgpunten.
Tijdens de terugkomstavond op 12 december 2017 werd een aantal actiepunten verder uitgediept. Gemeente en ZcL overleggen hoe met de resultaten zal worden omgegaan. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie!

Leden

Op 1 januari 2018 had ZcL 677 leden. De ledenwerfactie eind 2017 heeft tot maar liefst bijna 150 nieuwe leden geleid.

Bestuursoverleg

Het bestuur vergadert de komende maanden op 28 februari, 14 maart, 11 april, 16 mei en 20 juni.

Zorgcoöperatie Loppersum