Meerjarenbeleidsplan 2022-2026

Inleiding

Het beleidsplan uit 2014, opgesteld bij de start van ZcL, is in belangrijke mate gerealiseerd. De daarin genoemde activiteiten, zoals onderlinge hulp en dienstverlening en de ontmoetingsactiviteiten voorzien in de behoefte. Het speerpunt Wonen blijkt een zaak van lange adem en vordert gestaag.
Tijdens de coronaperiode in 2020/2021 werd duidelijk dat er behoefte is aan beleid voor de langere termijn, mede door de h-a-h actie “We zijn er voor elkaar’’ in maart 2020 en de expositie “Onderweegns” in het voorjaar van 2021. Ondanks een groot aantal leden moeten we ons realiseren dat de hulpgevers zo langzamerhand hulpvragers worden en dat we aan de slag moeten met ledenwerving van (nieuwe) inwoners. Daarbij zijn eventuele buurt/straat contactpersonen nodig die tevens het sociale aspect van verbinden kunnen invullen.
Met de doelstellingen van ZcL voor ogen is daarom een nieuw beleidsplan voor de komende jaren nodig.

Missie en visie

Onze missie: Samen zorg voor elkaar.

Onze visie: Zorg voor elkaar is onmisbaar voor ons samenleven.

Beeld en ideaal

Beeld: Mensen die in kleine groepen sterk willen zijn; mensen die er voor elkaar willen zijn; mensen van alle leeftijden, die elkaar ondersteunen, aanspreken en verdragen.

Ideaal: Versterken van het samen leven door in kleine (buurt)groepjes op vrijwillige basis elkaar te ondersteunen zodat ieder sterker wordt.

Rol van ZcL

Aanjagen missie, visie, beeld en ideaal:

a. voorlichting over zelforganisatie op buurt- en straatniveau d.m.v. buurt/straat contactpersonen;

b. eventueel doorverwijzen naar bestaande organisaties/verenigingen e.d.;

c. opstarten nieuwe activiteiten om de sociale cohesie te vergroten;

d. samenwerking met bestaande organisaties om de contacten en wederzijdse doelen positief te beïnvloeden.

Hiermee wil ZcL het welzijn van de dorpsbewoners versterken.

Beleid voor de jaren 2022-2026

Doelstelling 1

Uitbreiden activiteiten rondom bewegen, ontmoeten en mentaal welbevinden en daarmee een bijdrage leveren aan een positieve gezondheid.

Doelstelling 2

In samenwerking met de andere partners ons inzetten voor de bouw van de juiste woningen, zorg en sociale activiteiten in de nabije omgeving.

Doelstelling 3

Jaarlijks 2x overleg met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Eemsdelta en regelmatig overleg met de plaatselijke organisaties o.a. Stichting Dorpsbelangen Loppersum en Stichting Ons Dorpshuis.

Doelstelling 4

De naamsbekendheid van ZcL vergroten met regelmatig een dorpsbreed verspreide nieuwsbrief, inzetten digitale mogelijkheden, meeleven bij wel en wee en werven leden d.m.v. een welkomstpakket voor nieuwe inwoners.

Zorgcoöperatie Loppersum