Jaarplan 2022

Inleiding bestuur

Met het jaarplan 2022 hopen we samen met onze leden de bestaande activiteiten, die zorgen voor verbinding en saamhorigheid, te behouden en eventueel uit te breiden.
Maar we zetten onze tanden ook graag in doelstellingen die, door invloeden van buitenaf, langer duren dan voorzien. Met een ledenaantal van ongeveer 600 personen laten we onze stem horen en gebruiken we onze invloed om deze doelstellingen te bereiken.

Doelstellingen en ambities voor 2022

Wonen

 1. We blijven ons inzetten om ons uitgangspunt te realiseren, namelijk dat mensen die dat willen, kunnen blijven wonen in Loppersum ‘in een mix van jong én oud, vitaal én kwetsbaar en tot aan de dood’.
  • De 65 appartementen en grondgebonden woningen, die door Woonzorg Nederland in het Wiemersheerdgebied naar verwachting in 2023 zullen worden opgeleverd, zijn in principe bestemd voor 55-plussers, maar uitzonderingen zijn mogelijk en wij zullen monitoren of dit waar nodig of gewenst, mogelijk wordt gemaakt.
  • ZcL blijft bij de gemeentelijke overheid aandacht vragen voor woonoplossingen voor hen die in Loppersum kleiner willen gaan wonen.
  • Met de ondertekening van een Sociaal contract in juni 2021 heeft ZcL zich verbonden om met zes andere partijen het sociaal netwerk in 2022 en 2023 verder te ontwikkelen, waarbij een kwartiermaker formele en informele zorg ondersteuning zal verlenen.

Vraag en aanbod

 1. De organisatie van Vraag en Aanbod wordt onverminderd voortgezet. Vrijwilligers die hulp, ondersteuning en aandacht bieden, zijn daarvoor cruciaal.
 2. De wekelijkse Open Inloop (inclusief themamiddagen), de wekelijkse Koffieochtend en de organisatie van maaltijden voor mensen die het leuk vinden om samen te eten voorzien in een behoefte. Door de inzet van trouwe vrijwilligers zullen deze activiteiten ook in 2022 worden voortgezet.
 3. De Telefooncirkel functioneert vanaf 2019. Personen die alleen wonen en zich kwetsbaar voelen, worden iedere ochtend op een vaste tijd en via een vaste volgorde gebeld. Wij zullen deze dienst bij voldoende animo verder uitbreiden.
 4. We willen het mogelijk maken dat leden een leuk uitstapje kunnen maken (denk aan een tuincentrum, museum, visrestaurant Lauwersoog, Ikea).

Samenwerking

 1. We blijven met verenigingen (met name Stichting Dorpsbelangen Loppersum en Stichting Ons Dorpshuis) en personen afstemming zoeken over initiatieven, activiteiten en ideeën die raakvlakken vertonen met onze doelstellingen.
 2. Met B&W van de nieuwe gemeente Eemsdelta willen we twee keer per jaar in gesprek over de plannen en de realisatie.
 3. ZcL blijft haar bijdrage verlenen aan het Platform Levensvragen (samenwerking tussen huisarts Petra van Lune, de Protestantse Kerk Loppersum-Maarland en ZcL) dat avonden organiseert over levensbeschouwelijke thema’s.
 4. ZcL is lid van de coöperatie Deelslee U.A., is in het bestuur daarvan vertegenwoordigd en zal de activiteiten (deelauto) met enige regelmaat promoten.

Nieuwsvoorziening

 1. Ook in 2022 blijven we onze leden informeren over ontwikkelingen. Jaarverslagen, nieuwsbrieven, nieuwsflitsen en een actuele website zijn belangrijke communicatiemiddelen.
 2. Informatie dorpsbreed over ZcL en daarmee ledenwerving, zal plaatsvinden via de eigen website, Lopsternijs, het schoolbord op het Zigtermanplein en incidenteel via een huis-aan-huis te verspreiden Nieuwsbrief.

Algemene zaken

 1. Indien het bestuur voldoende bijdragen/fondsen kan realiseren om de netto-investering te kunnen beperken zal ZcL een elektrische duo-fiets aanschaffen. Het doel is om deze beschikbaar te stellen aan alle inwoners van het dorp, die daar met een vrijwillige begeleider gebruik van kunnen maken. Met name (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking kunnen in beweging blijven en hebben daarbij ook sociale interactie met de begeleider. Een samenwerking met Fietsmaatjes Delfzijl (ook gemeente Eemsdelta) zal worden onderzocht.
 2. In het voorjaar gaan we de wekelijkse Koffieochtend (gestart in 2020) evalueren. Voldoet deze aan een behoefte? Indien ja, kunnen we structurele bijdragen in de kosten vinden om de kosten voor ZcL en bezoekers zo laag mogelijk te houden.
 3. In de voorjaarsledenvergadering wil het bestuur de leden vragen om het Meerjarenplan 2022-2026 goed te keuren. Dit plan geeft richting aan de plannen en ontwikkelingen voor de komende jaren.
 4. In 2022 willen we onze huidige rechtsvorm (coöperatieve vereniging) omzetten naar die van een gewone vereniging. Hoewel de naam Zorgcoöperatie Loppersum blijft bestaan moet wel een wijziging van de statuten plaatsvinden. Door wijziging van de rechtsvorm hoeven we geen vennootschapsbelasting meer te betalen.

Opdracht 2022

 1. Bestuur en leden van ZcL zullen zich inzetten om de taken ook in 2022 zodanig te verdelen, dat de ‘voor-en-door-gedachte’ gehandhaafd blijft.
Zorgcoöperatie Loppersum