Jaarverslag 2021

Algemeen

Evenals 2020 een coronajaar waardoor veel niet mogelijk was en we zelfs te maken kregen met een harde lockdown en een avondklok wat op veel plekken in Nederland voor vernieling en onrust zorgde. Intussen werd onze hoop gevestigd op de vaccinaties die veelbelovend leken te zijn. Inmiddels zijn we er aan gewend dat we in een ander tijdperk zijn beland en vinden zo langzamerhand afstand houden en mondkapjes dragen vrij normaal. Het virus lijkt een blijvertje!

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestond in 2021 uit Ipe van der Deen, voorzitter, Lies van Dijken, secretaris, Geert Maas, penningmeester, John Wieringa, Marianne Erftemeijer en Tom Dijkstra. We hebben nog steeds een vacature voor het 7e bestuurslid.

Leden

Hadden we op 1 januari 2021 nog 611 leden, op 31 december 2021 waren er nog 591 leden. 16 leden zijn vertrokken naar elders of hebben bedankt, 18 leden zijn overleden maar gelukkig mochten we ook 14 nieuwe leden begroeten.

Vergaderen

Het bestuur heeft in de maanden januari t/m mei digitaal vergaderd. Vanaf juli heeft het bestuur maandelijks weer vergaderd in het dorpshuis. In november werd in de Vredekerk de algemene ledenvergadering gehouden.

Expositie Onderweegns

Eind vorig jaar werden diverse organisaties in het dorp uitgenodigd om zich te presenteren in een toekomstvisie voor het dorp. In een aantal panden aan ’t Hoge Heem was volop ruimte om dit creatief uit te beelden. ZcL koos voor het laten zien van de huidige activiteiten, het uitbouwen van hiervan, nieuwe activiteiten in de toekomst en natuurlijk een stukje reclame voor de zorgcoöperatie met de bedoeling om leden te werven. Elke zaterdag in de maand juni was de expositie te bezoeken en ondanks coronatijd was het toch vaak gezellig op het terras, met name bij de afsluiting op 3 juli. Tijdens de expositie ontstond er contact met TALO die onze medewerking zocht bij het oprichten van OldStars, tafeltennis voor senioren met als doel meer bewegen voor ouderen.

Samenwerken met andere partijen

De expositie Onderweegns heeft ook opgeleverd dat we overleg hebben met Stichting Dorpsbelangen Loppersum en Stichting Dorpshuis. We hopen dit, zo nodig, vaker te doen en zijn natuurlijk ook zeer geïnteresseerd in de ver/nieuwbouw van het Dorpshuis wat in het verlengde ligt van Wonen met een Plus.

Meerjarenbeleidsplan

N.a.v. de expositie realiseerden we ons ook dat er behoefte is aan een nieuw beleidsplan voor de langere termijn. Hierin zal onder meer worden opgenomen het thema positieve gezondheid (bewegen, meedoen, ontmoeten en welbevinden/zingeving). De aanzet werd gegeven in de algemene ledenvergadering van november 2021.

Wonen met een plus

Hoewel door corona niet veel mogelijk bleek en het sowieso een zeer stroperig proces is, bleek toch dat er weer wat stappen zijn gezet wat resulteerde in de ondertekening van het sociaal contract. Vervolgens is een kwartiermaker benoemd die de processen moet uitzetten, bewaken en uitvoeren. We zitten er bovenop en zetten alle middelen in om de contacten te onderhouden en betrokkenen te herinneren aan hun beloftes.

Gemeente Eemsdelta

Per 1 januari 2021 behoren we bij de gemeente Eemsdelta en is ons lijntje naar de gemeente geheel anders geworden. Dat baarde ons wel zorgen. In nauw overleg met Stichting Dorpsbelangen Loppersum hebben we intussen kennisgemaakt met de gebiedsregisseur Klaas Bult. Niet alleen was hij zichtbaar bij de expositie Onderweegns, ook heeft hij zich inmiddels een paar keer op de koffieochtend laten zien.

Duofiets

Voor de aanschaf van een elektrische duofiets is nogal wat nodig, o.a. een flinke som geld. We hebben hiervoor diverse mogelijkheden voor subsidie verkend en kunnen inmiddels, bij aanschaf, rekenen op een subsidie van € 2500.- uit het Menzisfonds. Ook is een bijdrage aangevraagd bij de Eenkema-Stichting en worden verdere subsidiemogelijkheden nog uitgewerkt. Wiemersheerd beschikt over een duofiets en wellicht kunnen we daarin iets voor elkaar betekenen.

Vraag en aanbod

Ondanks de beperkingen door corona zijn er via de hulptelefoon diverse ritjes naar het ziekenhuis gemaakt en andere hulpvragen opgelost. De koffieochtenden en de open inloop hebben we twee keer noodgedwongen moeten opschorten. Voor Samen koken en eten is veel belangstelling maar helaas heeft een maximum aantal personen er een keer van kunnen genieten en moest de tweede geplande bijeenkomst worden geannuleerd. Gelukkig kon de telefooncirkel gewoon doorgaan en voor de desbetreffende leden draagt dit bij aan het gevoel van veiligheid door het dagelijkse contact volgens een vast patroon.

Vertrouwenspersoon

Op onze vertrouwenspersoon Heike Noordhof is in 2021 geen beroep gedaan.

Nieuwsbrief/nieuwsflits

In 2021 werden de leden drie keer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Nieuw is dat er in september dorpsbreed een nieuwsbrief is verspreid met als doel ook de overige inwoners van Loppersum te informeren over de activiteiten van ZcL. In oktober werden de leden op de hoogte gesteld van een fietsclinic via een Nieuwsflits.

Website

Op de website wordt alle actuele informatie toegevoegd en wordt de website regelmatig bijgewerkt.

Kerstgroet

Ook dit jaar werd een kerst/nieuwjaarskaart ontworpen en dit keer hebben we met onze kerstgroet alle inwoners van Loppersum verrast. Dit werd zeer op prijs gesteld.

Zorgcoöperatie Loppersum